Livsavgörande kunskaper

De är utbildade för att rädda liv på olika nivåer, de jobbar i en unik miljö som inte liknar många andra, de är efterfrågade och behövda, de är sjukvårdare i någon form.

Fredrik Sandström och Christoffer Kangas driver sjukvårdsutvecklingen framåt på bataljonen Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Ett omhändertagande kan lika väl ske i en stridsbåt där det är trångt med utrymme Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Övningarna görs så realistiska som möjligt för att öva personalen Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Lite av den sjukvårdsutrustning som finns på förbandet Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Amfibiebataljonen har ambulansinredda stridsbåtar för att snabbt kunna förflytta sig tillsammans med hela bataljonen Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Det finns många olika benämningar både på personalen såväl som organisationer inom verksamhetsområdet sjukvård i Försvarsmakten, det de har gemensamt är att deras kunskaper är livsavgörande. Förste sergeant Christoffer Kangas och löjtnant Fredrik Sandström, driver sjukvårdstjänsten på andra amfibiebataljonen. Deras ansvar är både att utveckla funktionen och utbilda kollegor och annan personal på olika nivåer.

Autonomt uppträdande kräver kvalificerad sjukvård

– Att ha en mycket väl fungerande och utvecklad sjukvårdsförmåga på vårat förband är en förutsättning för att kunna omhänderta skadade. Vi jobbar i en unik skärgårdsmiljö och befinner oss ofta ganska långt ifrån civiliserad bekvämlighet och civil sjukvård, därför är det nödvändigt att ha välutbildad sjukvårdspersonal på olika nivåer. Den enskilde soldaten ska kunna göra ett omhändertagande likväl som läkaren ska kunna genomföra livsuppehållande åtgärder i väntan på att kunna transportera den skadade vidare till ett civilt sjukhus för mer kvalificerad sjukvård, sa Fredrik

Sjukvårdspersonalen som tjänstgör på andra amfibiebataljonen består av både militär personal med gedigen sjukvårdskompetens och tidvis tjänstgörande civil sjukvårdspersonal beståendes av bland annat sköterskor och läkare med blandad kompetens. Sjukvårdsorganisationen varierar något, lite beroende på vilken personal som är inne för tjänstgöring.

– All tjänstgörande personal har en grundläggande ganska gedigen sjukvårdsutbildning som främst syftar till att ge kamrathjälp och göra de livsviktiga första omhändertagandena om något skulle inträffa. Vid övningar eller insatser, kallar vi in den sjukvårdspersonal som tidvis tjänstgör på förbandet, de består av både sköterskor och läkare med olika kompetens såsom till exempel kirurgi och anestesi och andra specialistområden. Den personalen tillsammans med vår egen sjukvårdspersonal, bemannar det vi bland annat kallar för förbandsplats eller lätt trauma grupp. För att kunna tjänstgöra som sköterska eller läkare krävs självklart den formella utbildningen som regleras av socialstyrelsen. Tillsammans kan den militära och civila personalen ta hand om den dagliga sjukvården likt den som bedrivs på en vårdcentral till att genomföra kvalificerade operationer ute i fält. Vi måste alltid förlita oss på vår egen förmåga att både omhänderta och att transportera den eller de skadade, vi har bland annat ambulansinredda stridsbåtar som är anpassade för våra uppgifter, sa Christoffer.

I veckan inleddes en stridsjukvårdsutbildning med elever från Amfibieregementet, Livgardet och några enstaka från Fjärde sjöstridsflottiljen. Instruktörerna kommer från Amfibieregementet med instruktörsstöd från livgardet.

– Vi ser fram emot att ännu en gång delta i att utbilda blivande stridssjukvårdare. Att ha kvalificerad sjukvårdsförmåga på förbandet är enormt viktigt. Just nu satsar vi väldigt mycket på utveckling inom just sjukvård vilket är väldigt stimulerande då vi får vara med att bidra till utvecklingen. Har man formella komptenser och är intresserad av utmaningar, ska man definitivt söka sig till vårt förband och sjukvårdsplutonen, berättade Christoffer och Fredrik