Verksamhet på Gotland

Förutom de enheter som på sikt kommer att tillhöra Gotlands regemente finns även andra förband permanent på Gotland.

Foto: Johan Althén/Försvarsmakten

Militärregion mitt

Gotland ligger inom Militärregion mitt. Ett område som förutom Gotland även omfattar Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län. Regionens stab finns vid Livgardet i Kungsängen norr om Stockholm. Den regionala staben har det övergripandet ansvaret att stödja och samordna verksamheten som sker inom deras geografiska område. Staben fungerar också som en länk mellan Försvarsmakten och civilsamhället, och har ett aktivt samarbete med länsstyrelse och region. Vid behov leder staben även insatser, bland annat vid nationella krissituationer och stöd till samhället.

Den framskjutna ledningen på Gotland, som leder och samordnar all daglig verksamhet på ön, är en del av den regionala staben i Militärregion mitt.

Senast vid halvårsskiftet 2018 kommer Militärregion Gotland att vara verksamt och ansvara för Gotlands regemente (P 18). I och med detta flyttas det territoriella ansvaret på Gotland från Amfibieregementet till P 18.

Gotlandsbataljonen

Gotlandsbataljonens, även kallad 32:a hemvärnsbataljonen, område omfattar Gotland. Majoriteten av all personal i förbandet är hemmahörande på ön. Bataljonen har uppgifter både på land och i skärgård. Bataljonen tillhör Amfibieregementet, Amf 1. Förbandet är traditionsbärare för Gotlands regemente, P 18.

Senast vid halvårsskiftet 2018 kommer ansvaret för 32:a hemvärnsbataljonen flyttas från Amfibieregementet till Gotlands regemente.

Gotlandsgruppen

Utbildningsgrupp Gotland har som uppgift att stödja hemvärnsförband på Gotland med resurser för utbildning och administration. De stödjer också de frivilliga försvarsorganisationerna. Personalen i utbildningsgruppen är fast anställd personal och tillhör Amfibieregementet, Amf 1.

Senast vid halvårsskiftet 2018 kommer ansvaret för Gotlandsgruppen flyttas från Amfibieregementet till Gotlands regemente.

F 17 Gotland

Flygvapnet har sedan slutet av 1950-talet varit verksamt på Gotland. Från 2002 har basen tillhört Blekinge flygflottilj, F 17, med benämningen F 17 Gotland. Där finns personal för bland annat flygunderhåll, sambands- och informationstjänst samt brand och räddningsresurser.

Stridsgrupp Gotland

Stridsgruppen, som även kallas 18:e stridsgruppen, ska bestå av ett mekaniserat kompani med mestadels heltidsanställda soldater och ett stridsvagnskompani där de flesta tjänstgör tidvis. Stridsgruppen tillhör Skaraborgs regemente, P 4.

I slutet av 2019 kommer det fulla ansvaret för 18:e stridsgruppen att överlämnas till Gotlands regemente från Skaraborgs regemente (P 4). Efter den organisatoriska flytten kommer stödet från P 4 fortsättningsvis att vara avgörande i försörjning och utbildning av stridsgruppen.

Marinbasen

Sjöinformationskompaniet har till uppgift att leverera en sjölägesbild samt stödja marina förband som befinner sig på Gotland. Sjöinformationscentralen i Visby är också en samlingspunkt för samverkan mellan myndigheter på Gotland. Personalen som bemannar centralen tillhör sjöinformationsplutonen på Muskö men är stationerad i Visby.

Marinbasen har personal som bemannar Sjöinformationscentralen i Visby. Personalen tillhör sjöinformationsplutonen på Muskö.

Service och underhåll

FMLOG har en servicepunkt med fast bemanning som bland annat servar förband med godshantering, övningsmateriel och kläder. Även Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, finns på Gotland för service och underhåll av olika kommunikations- och informationssystem.

Ansvaret för de logistiska delarna som till exempel Gotlands servicecenter samt verkstäderna kommer överföras till Gotlands regemente på sikt.

Gotlands regemente - P 18
Fakta Gotlands regemente - P 18
  • Förkortning: P 18
  • Ort: Visby
  • Personal: 250
Så har vi räknat