Utvecklingsenheten

Utvecklingsenheten bedriver främst utvecklingsverksamhet inom ammunitions- och minröjningsverksamhet (EOC) med fokus på följande områden: teknik, metod och säkerhet.

Teknik

Följer och bevakar pågående forskning och teknikutveckling inom området ammunitions- och minröjning. Swedec tar emot besök av internationella forskningscenter, universitet och industrier som genomför tester och prov vid verksamhetens sensorbana eller övriga testanläggningar. Grundtanken är att båda parter ska dra nytta av samarbetet.

Metod

Swedec leder materiel- och metodutvecklingen tack vare vår kunniga personal och våra väl anpassade testanläggningar, där metod och tillvägagångssätt kan utföras på ett ändamålsenligt sätt. Funktionsenhetens mål är att ligga steget före vad gäller metodutveckling.
Alla resultat och inhämtad fakta samlas i EOD IS, ett svenskt informationssystem, som ägs av Försvarsmakten och administreras av Swedec. Systemet används även av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, Polismyndigheten och 14 andra nationer.

Säkerhet

Swedec är en internationellt erkänd aktör för sina insatser inom området maskinella minröjningssystem och standardiserade testmetoder med stort säkerhetstänkande.

Målsättningen är att utvecklings-, test- och anskaffningsverksamhet bedrivs så att både militära, civila och humanitära ändamål tillgodoses.
Swedec ligger i framkant när det gäller forskning och teknik!

Fakta Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum - Swedec
  • Förkortning: Swedec
  • Ort: Eksjö
  • Personal: 150
Så har vi räknat