Underrättelseenheten

En viktig del av Swedecs verksamhet är att vara stöd till operativa insatser. Vi stödjer framförallt Försvarsmakten men även Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Polismyndigheten. Enheten arbetar med följande områden: underrättelse, insatsstöd och ammunitionsteknik.
Varje år ansvarar enheten även för en stor ammunitionsröjningsövning som går under namnet Swedish EOD Exercise – SEE.

Underrättelse

Inhämtar och bereder verksamhetsrelaterad information och tar fram hotbilds- och insatsunderlag för ammunitions- och minröjningsverksamhet nationellt och internationellt. Underlagen ligger till grund för utveckling av rätt metoder, tekniker och materiel inom ammunitions- och minröjningsområdet.

Insatsstöd

Ger stöd vid operativa insatser framförallt till Försvarsmakten men även Polismyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Insatsstöd lämnar stabsstöd vid förberedelser av nya insatser, under genomförande och vid uppföljning av genomförda insatser. Enheten lämnar stöd till Högkvarteret och Fortifikationsverket i arbetet med att hantera explosiva lämningar i Sverige (skjut- och övningsfält med mera).

Ammunitionsteknik

All faktainsamling kring minor, oexploderad ammunition (OXA) och improviserat tillverkade bomber (IED) läggs in i databasen EOD IS (Explosive Ordnance Disposal Information System).  Systemet ägs av Försvarsmakten men utvecklas och administreras vid Swedec. Databasen är framtagen för att stödja ammunitions- och minröjning och används av 14 andra nationer.
Många av våra uppdrag sker i samarbete med humanitära organisationer, såsom Geneva International Centre for Humanitarian Demining (GICHD) och olika delar inom FN. Swedec har internationella uppdrag inom området PSSM (Physical Security Stockpile Management) som innebär att säkerställa, organisera och dokumentera ammunition i förråd och utbilda den inhemska personalen i säkerhet och hantering.

Swedish EOD Exercise – SEE

En gång per år genomförs en nationell ammunitionsröjningsövning SEE (Swedish EOD Exercise) som Swedec arrangerar och operativa enheten är ansvarig för. Syftet med övningen är att ge deltagande ammunitionsröjningspersonal möjlighet att öva sina färdigheter i en renodlad ammunitions- och minröjningsövning i realistiska miljöer.
Medverkande enheter är bland annat Försvarsmakten, Polismyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, med flera myndigheter.  Samverkan, samordning och utbyte mellan dessa enheter är ett viktigt mål med övningen.

 

Fakta Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum - Swedec
  • Förkortning: Swedec
  • Ort: Eksjö
  • Personal: 150
Så har vi räknat