Vi bygger styrka tillsammans, från grunden

Under några dagar var det dags igen, att lämna ordinarie arbetsplats, stänga in sig för att utveckla och utbilda. Inga störande telefoner eller mejl, bara tid för stötande och blötande av idéer och planer. Syftet var att tillsammans lyfta förbandet några steg till på kunskapstrappan. Med målet att alla ska kunna bidra med sin del för att Marinbasen som helhet ska kunna bli bättre på att bedriva marin bastjänst. Och därmed skapa tröskeleffekt.

"Veckan gav mig jättemycket! Jag är glad att jag fick delta, jag har fått en markant ökad förståelse för hur förbandet ska lösa sin uppgift och vilka förutsättningar som behöver finnas för det. Den förståelsen hjälper mig att göra bättre prioriteringar i min nuvarande dagliga verksamhet. Har även lärt mig en hel massa terminologi som gör det lättare för mig att förstå samtal mellan kollegor. Har fått tips på arbetsmetoder, som jag kan tillämpa till vardags. Och jag har lärt känna personer som jag inte tidigare haft något eller så mycket med att göra" säger Marianne som tillsammans med Christine jobbar på Marinbasens Stödenhet. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
Ewa skriver ner punkter inför redovisningen som hon och hennes grupp ska genomföra inom en kvart. Hon jobbar till vardags på personalavdelningen och ser det viktiga med övningen. "Den här typen av övningar synliggör Försvarsmaktens uppdrag och vad det innebär att sitta på en insatsbefattning. Det gäller att hitta sin roll och tänka i ett större och allvarligare perspektiv" säger Ewa. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
Det var högt i tak och många diskussioner. Sven-Åke är en av de som varit med länge. Förra LTÖ:n ingick han i spelledningen men fick den här gången chansen att ingå i en av grupperna och fått känna av grupputvecklingen."Målsättningen att höja sin lägstanivå avseende förståelsen av marin bastjänst tror jag alla håller med om att vi har nått. Jag ser fram emot en fortsättning att få fördjupa sig inom detta område" säger Sven-Åke. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
"I fred och så länge vi befinner oss i gråzon ska verksamheten bedrivas ur ett miljöperspektiv och det är vårt jobb att ge övade enheter i fält det stöd som behövs så att vi kan känna oss trygga med att vi uppfyller gällande lagar, förordningar, tillstånd och inte minst det vi kommit överens om med markägare. Jag har definitivt fått en ökad kunskap om förbandet och vilka utmaningar vi står inför men också möjligheter som finns" säger Madelene som upplevde veckan som väldigt lärorik. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten

Marinbasens huvuduppgift är att kunna stödja övriga marina förband med allt de behöver för att kunna lösa sin uppgift. Där helst det kan vara. En uppgift som kräver kreativitet och list. Det finns kompanier som har som uppgift att till exempel ute i fält, på säkert sätt leverera det som fartygen har behov av. Sedan finns Staben och Stödenheten, som bereder uppgifter och skapar beslutsunderlag för att krigsförbandschefen ska kunna fatta rätt beslut och skicka kompanierna i rätt riktning vid rätt tidpunkt.

För att få fram bäst underlag är det därför av högsta vikt att respektive funktionsexpert har förståelse för förbandets förmågor, möjligheter och begränsningar och också kan se sin roll i det hela. Därför genomfördes ledningsträningsövningen för andra gången 2018 med delar ur Staben och Stödenheten tillsammans med representanter ur Logistik- , Ekipage- och Basskyddskompaniet, från civilanställda till officerare och specialistofficerare ur de flesta nivåerna. De fick jobba i olika lag med samma uppgifter och scenarier att förhålla sig till för att under tidspress ta fram ett underlag som sedan skulle presenteras inför kollegor, redo att ifrågasätta.

En av de civilanställda är Madelene som är miljöhandläggare och till vardags jobbar med hantering av marköverenskommelser inför övningar, ärenden inom ramen för fysisk planering, remissvar och tillståndspliktig verksamhet som exempel. I fred och så länge vi befinner oss i gråzonen, det vill säga inte i krig, ska verksamheten bedrivas ur ett miljöperspektiv och det är Madelene och hennes kollegors jobb att ge övade enheter i fält det stöd som behövs så att förbandet kan känna sig tryggt med att man uppfyller gällande lagar, förordningar, tillstånd och inte minst det som kommits överens om med markägare.

– Övningsmålsättningen var att få en djupare förståelse för vilka uppgifter förbandet Marinbasen har att lösa. Vi var under övningen uppdelade i mindre grupper där flera olika funktioner inom förbandet fanns representerade, vilket ledde till breda diskussioner med olika perspektiv. Jag uppskattade den kamratliga, ärliga och prestigelösa stämningen i min grupp.  För mig som civilanställd, utan militär bakgrund, var det väldigt lärorikt att få möjlighet att lyssna in och ställa både aviga och räta frågor om t.ex. innebörden av olika begrepp och dess syften. Jag har definitivt fått en ökad kunskap om förbandet och vilka utmaningar vi står inför men också möjligheter som finns, säger Madelene.

En annan deltagare som också var med för första gången är David, officer som sedan många år jobbar på Basskyddskompaniet.

– Jag har haft en härligt intensiv vecka där engagemanget har varit på topp. Att kompani-nivån har fått möjligheten att delta har varit givande. Vi har fått förståelse för arbetet på den högre nivån men även fått dela med oss av de möjligheter och begränsningar som genomförande enheter slåss med. En väldigt stor vinst är att vi har fått lära känna varandra som personer, skapa ett kontaktnät, bli bättre och farligare tillsammans, säger David.

Förhoppningen nu är att förbandet klättrar ytterligare steg tillsammans och blir bättre på att lösa uppgiften. Alla har en viktig roll att spela och man gör det bättre om man har förståelse för helheten och för vilka utmaningar och begränsningar som finns.