Göteborgs garnison – en resurs när det verkligen behövs

När människor försvinner krävs ofta stora räddningsaktioner för att genomsöka skogar och vattendrag. Då kan Försvarsmakten göra betydelsefulla insatser. Försvarsmakten i Göteborgs garnison har hittills i år bistått samhället och polisen genom att stödja med personal och utrustning vid ett flertal tillfällen.

Män i skogen med uniform och reflexvästar.
Personalen lär sig att vara noggrann och tekniken att leta rätt. Foto: Göteborgs skärgårdsbataljon/Försvarsmakten
Liten lastbil, polis och militärer som talar. Hundar.
Samverkan med poliser som är på väg för att leta med sina hundar. Foto: Göteborgs skärgårdsbataljon/Försvarsmakten
Hemvärnssoldater står och lyssnar vid en genomgång inomhus.
Personalen samlad för att få anvisningar om var de ska söka. Foto: Göteborgs skärgårdsbataljon/Försvarsmakten
Hund i koppel som söker.
: Hundar är ovärderliga vid eftersök. Foto: Göteborgs skärgårdsbataljon/Försvarsmakten
Pekfinger pekar på en karta.
Kartor gås igenom. Foto: Göteborgs skärgårdsbataljon/Försvarsmakten
Personer i uniform på en stridsbåt 90.
Marint hemvärn söker i Göteborgs södra skärgård. Foto: Göteborgs skärgårdsbataljon/Försvarsmakten
Två personer i oranga överlevnadsdräkter på en båt.
Gruppbåt fast på grund vid ett alltför nära strandsök. Foto: Göteborgs skärgårdsbataljon/Försvarsmakten

Det är polisens ansvar att sköta sökandet efter försvunna personer. Men ofta är arbetet tids- och personalkrävande och därför kan det hända att polisens resurser inte räcker till. Då begär polisen ofta Försvarsmaktens hjälp.

Kan sättas in med kort varsel

Hemvärnsförbanden är en viktig resurs för Försvarsmakten vid eftersök. Eftersom Hemvärnets soldater står i ständig beredskap och har en färdig organisation kan de sättas in med kort varsel när en person har försvunnit. Till sin hjälp har personalen i Hemvärnet bland annat tjänstehundar, motorcyklar samt båtar.

-Jag har mycket engagerad personal som säger att det känns bra att vara med i ett eftersök och skulle någon av mina närstående försvinna så skulle jag vilja att folk hjälpte till och letade, säger Anders Höfnell chef för Skärgårdsbataljonen – 43:e marina hemvärnsbataljonen i Göteborg, som svar på frågan om varför man ställer upp på sin fritid.

Försvarsmakten är skyldig att vara till stöd vid räddningsinsatser om tid och resurser finns och det inte stör Försvarsmaktens huvuduppgift, enligt lagen om skydd mot olyckor. Hemvärnspersonalens insatser är däremot frivilliga.

Försvarsmedicincentrum i Göteborgs garnison förfogar över sex insatsförband: 1.a och 2.a sjukhuskompanierna, Göteborgs södra och norra hemvärnsbataljoner, Göteborg skärgårdsbataljon samt Älvsborgsbataljonen. De fyra sista är hemvärnsförband och består av nära 2 000 personer. Förutom dessa finns det andra insatsförband tillgängliga på Göteborgs garnison, säkerhetskompani sjö och bevakningsbåtskompaniet, båda ur Amfibieregementet.

Vad händer vid ett larm

Så här kan det se ut vid ett larm; Polisen begär hjälp av Försvarsmakten vid ett eftersök genom att kontakta vakthavande befäl på militärregion väst. Polisen anger då önskemål om antal personer och eventuella specialfunktioner samt var samlingsplatsen är geografiskt.

Vakthavande befäl på militärregion väst tar kontakt med sin motsvarighet på Göteborgs garnison.
Vakthavande befäl på Göteborgs garnison utser och kontaktar militär insatschef (MIC) i aktuellt eftersökområde. För att få agera som militär insatschef har dessa personer fått specialutbildning av Försvarsmakten. Denna personal, som oftast är befäl ur hemvärnsbataljonerna, har ett arbetsgivaransvar för den militära personalen i de här situationerna. Vakthavande befäl på Göteborgs garnison kontaktar hemvärnsförbanden samt de specialfunktioner polisen begärt. Kan vara motorcykelordonnanser, hundekipage, båtar eller underhåll (exempelvis mat).

Aktuell hemvärnsbataljon kontaktar därefter sina soldater enligt rutin (kan vara sms, mail eller mobil) och meddelar vad som hänt och var samlingsplatsen är.
Polisinsatschef (PIC) på plats är ansvarig över tiden som eftersöket pågår och ger order till den militära insatschefen som samordnar de militära resurserna på plats.
Ibland får Göteborgs garnison stöd från andra förband, likväl som Göteborgs garnison stödjer andra förband vid behov. Exempel på detta är obemannade flygplan (UAV) från Livregementets husarer i Karlsborg och helikopter från Helikopterflottiljen i Linköping vilka båda har varit insatta i eftersök under våren i Göteborgsområdet.

Ersättningen som den hemvärnspersonal som deltar i eftersök får är motsvarande deltidsbrandmannaavtalet.
- Det är fantastiskt att så många, så snabbt kan ställa upp de flesta tider på dygnet. Många tar till och med ledigt från jobbet för att hjälpa till säger Anders Höfnell.

Hemvärnet bidrar med egen ledning, mat och soldater med rätt utrustning.

90 insatser på ett år

Under 2013 gjorde Försvarsmakten totalt ett 90-tal insatser med stöd av lagen om skydd mot olyckor. Av dem var majoriteten eftersökningar av försvunna personer. Andra exempel på stödinsatser som inte är lika vanliga men som förekommer är brandsläckning vid större skogsbränder, hjälp vid översvämningar och extremt väder, oljesanering vid oljeutsläpp där Försvarsmakten stödjer Räddningstjänsten.
– Det här är ett bra exempel på det professionella och fina arbete som våra hemvärnsförband gör, säger Leif Härdig, tillförordnad chef för Försvarsmedicincentrum och Göteborgs garnison.

Följande eftersök har FömedC deltagit i under våren;

* Eftersök på Donsö 10-14 januari. Här var det personal från Göteborgs garnison och 50-80 personer var insatta över tid. Utöver det hade polisen begärt hjälp med transporter så två stridsbåt 90 och en mindre båt med besättningar var också insatta. Även andra insatsförband vid Göteborg medverkade, bland annat Amfibieregementets bevakningsbåtskompani samt säkerhetskompani sjö.

* Eftersök Hammarkullen 9-11 mars. Här var det personal från Göteborgs garnison och 60-80 personer var insatta över tiden inklusive motorcyklar och hundar. Här medverkade Livregementets husarer från Karlsborg med obemannade flygplan (UAV) och personal för att flyga dem.

* Eftersök Ljungskile 13 mars. Detta eftersök varade bara tre timmars så det var bara en mindre del av den larmade personalen som hann sättas in.

* Eftersök Styrsö 28-29 mars. Polisen hade vidare begärt hjälp med bland annat transporter så en stridsbåt 90 med besättning var insatt.

* Eftersök Gunnilse 28- 29 maj. Här var det personal från Göteborgs garnison och cirka 50 personer var insatta över tiden.

* Eftersök Askim 3-4 juni. Här var det personal från Göteborgs garnison och 50 personer var insatta över tiden inklusive motorcyklar.

* Eftersök på Tjörn 16 juni. Cirka 90 personer var insatta över tiden. Här medverkade helikopter 15 med besättning från Helikopterflottiljen i Linköping. Bevakningsbåtskompaniet, säkerhetskompani sjö med hundar, 1:a sjukhuskompaniet, hemvärnsförband med motorcyklar och hundar samt vakt- och insatsstyrkan.