VETERANSTÖD PÅ LEDNINGSREGEMENTET

Försvarsmaktens veteraner är en mycket viktig resurs. De är ambassadörer för Försvarsmaktens verksamhet och bidrar till vår folkförankring.

Försvarsmaktens definition av begreppet veteran är någon som varit anställd i Försvarsmakten och gjort insatser internationellt eller nationellt, med eller utan vapen. De som deltagit i internationella militära insatser benämns som utlandsveteraner.

Försvarsmakten har ett särskilt uppföljningsansvar för utlandsveteranen, oaktat om denne behåller eller avslutar sin anställning i Försvarsmakten efter insatsen. Försvarsmakten har därför utökat sitt stöd för veteraner i enlighet med regeringens beslut (Lag om Försvarsmaktens personal vid internationella militära insatser och Förordning om Försvarsmaktens personal vid internationella militära insatser).

Försvarsmakten har av regeringen fått i uppdrag att den 1 juli 2017 inrätta ett särskilt veterancentrum. Det blir ett kompetenscentrum som ska driva, utveckla och implementera myndighetens veteran- och anhörigarbete.

 Aktiviteter för utlandsveteraner på Ledningsregementet

  • Chefen Ledningsregementet, samling

Chefen Ledningsregementet träffar egen personal som antingen ska utrotera eller som har genomfört internationell militär insats. Syftet med samlingen är att chefen Ledningsregementet får tillfälle att visa erkänsla för dem som gjort eller skall göra insats för Ledningsregementet, bottnat i FN eller Nato-beslut via Sveriges riksdag.

Det är även ett tillfälle för chefen Ledningsregementet att fånga upp förväntningar/farhågor inför insats samt efter rotation ge denne information och erfarenheter av genomförd insats. Det ger även in-/utroterande möjlighet att delge varandra information, tips och råd.

  • Anhörigträffar

Ledningsregementet anordnar tillsammans med Enköpings soldathem anhörigträffar vid ett antal tillfällen varje år. Informationen under dessa träffar riktar sig till de som är anhörig till någon av Försvarsmaktens personal som ska åka iväg på internationell militär insats eller till dig som är anställd och ska åka iväg på internationell militär insats.

Övriga aktiviteter för veteraner på Ledningsregementet

  • Veterandagen 2018-05-29

Under Veterandagen den 29 maj hyllas Sveriges veteraner vid det nationella veteranmonumentet Restare på Djurgården i Stockholm. 

Ledningsregementet
Fakta Ledningsregementet
  • Förkortning: LedR
  • Ort: Enköping
  • Personal: 1 050
Så har vi räknat