Sambandstjänsten 150 år

I år är det 150 år sedan grunden lades till Försvarsmaktens moderna förmåga till samband, det vill säga att signalera och på andra sätt överföra information mellan militära förband.

Fälttelegrafstation 1920
Fälttelegrafstation 1920
Fälttelegrafstation år 1920 Foto: Teleseum

År 1871 inrättades Fältsignalkompaniet som är grunden till organiserade signalförband.

Att Sverige skulle ha ett särskilt signalförband påverkades av utvecklingen utomlands. En annan viktig faktor var den tekniska utvecklingen som gjorde det möjligt att använda mer kvalificerade signalmedel. Precis som i andra länder betraktades signaltjänsten i Sverige som en del av ingenjörstrupperna eller Fortifikationen och soldaterna bar därför Fortifikationens uniform.

Jaktvarvet på Kungsholmen i Stockholm blev hemvisten för det nya förbandet som arbetade helt och hållet med signaltjänst. Till en början var det enbart arméns högsta ledning som fick använda Fältsignalkompaniets tjänster.

Efter några år bytte kompaniet namn och blev Fälttelegrafkompaniet och ingick så småningom i Kungliga Fälttelegrafkåren (Ing 3), som från 1908 var förlagd till Marieberg, också det på Kungsholmen i Stockholm och även från 1909 också till Lilla Frösunda i Solna. Fälttelegrafkåren övergick 1937 till Kungliga Signalregementet (S1) när signaltrupperna blev ett eget truppslag i armén. 1957 bildades Upplands signalregemente (S1) genom en sammanslagning av Signalregementet och Upplands regemente (I8) och verksamheten flyttades till Uppsala garnison. Upplands signalregemente flyttades till Enköping 1982 och var verksamt där till avvecklingen vid årsskiftet 2006/2007 då Ledningsregementet bildades.

Idag är Ledningsregementet en gemensam resurs för hela Försvarsmakten när det gäller ledning och samband, telekrig, psykologiska operationer samt meteorologi och oceanografi. Arvet från Fältsignalkompaniet lever vidare med Garnison Enköping som bas.

Fakta Ledningsregementet
  • Förkortning: LedR
  • Ort: Enköping
  • Personal: 1 100
Så har vi räknat