Ledningsstridsskolan

Ledningsstridsskolan, LedSS, utbildar blivande officerare och annan personal för att möta hela Försvarsmaktens behov. Skolan är en stridsskola och ett kompetenscentrum för gemensamma operationer, ledning på strategisk och operativ nivå samt verkan i informationsmiljön och på cyberdomänen. Vi stöder samtliga försvarsgrenar; armén, marinen och flygvapnet.

Ledningsstridsskolans grunduppdrag

Skolan verkar inom tre huvudsakliga ansvarsområden:

Utbildning

 • Grundläggande officersutbildning
 • Nivåhöjande officersutbildning
 • Instruktörsutbildning
 • Utbildning inom insatsspecifika ledningsstödsystem
 • Yrkes- och specialistutbildning
 • Utbildning inför internationella insatser
 • Signalskyddsutbildning till totalförsvaret

Träning och övning

 • Övningar; planera, genomföra, utvärdera och utveckla Försvarsmaktsgemensamma övningar
 • Stödja genomförande och utvärdering av andra förbands övningar
 • Utbilda och tränar staber och officerare från hela Försvarsmakten inom ledning och stöd när det gäller ledning av militära operationer

Utveckling

 • Löpande utveckla Försvarsmaktens gemensamma grunder såväl som de olika försvarsgrenarnas ansvarsområden
 • Utveckla och förvalta typförband
 • Utveckla taktik för tilldelade typförband
 • Utveckla och förvalta koncept, doktrin och metoder
 • Ta fram publikationer
 • Stödja övriga stridsskolors utveckling
Fakta Ledningsregementet
 • Förkortning: LedR
 • Ort: Enköping
 • Personal: 1 100
Så har vi räknat
Karta