Miljöarbetet vid Ing 2

Verksamheten vid Ing 2 präglas av hänsyn till miljön, vare sig vi planerar, övar eller utför insatser, detta gäller både i Sverige och utomlands.

Child and senior man holding green plant in hands. Ecology concept
Child and senior man holding green plant in hands. Ecology concept
Foto: zoonar_4381469

Arbetet mot våra miljömål är högt prioriterat inom Försvarsmakten. Miljömedvetenhet genomsyrar hela organisationen, från planering av verksamheten till de dagliga övningarna. Det är för oss viktigt att miljöledningssystemets riktlinjer efterföljs och att verksamheten på förbandet bedrivs enligt de miljötillstånd som krävs enligt miljölagstiftningen.

Vid all utveckling, upphandling, vid­makthållande och avveckling av system och materiel ska krav på miljöhänsyn ställas. Vidare ska miljöhänsyn beaktas i samtliga beslut, strategiska proces­ser, forskning och studier. Detta i syfte att eftersträva en hållbar ekologisk utveckling i balans med säkerhet och ekonomi samt att minimera vårt ekologiska avtryck.

Tillstånd

Ing 2 har miljötillstånd att bedriva verksamhet på Eksjö och Skillingaryds övnings- och skjutfält. Vi blir årligen inspekterade av och rapporterar regelbundet till Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM), den myndighet som bedriver tillsyn över oss. Tillstånden reglerar hur mycket vi får påverka omgivningen avseende buller och ingrepp i naturen.

Egenkontroll

Våra miljötillstånd och därmed miljöbalken styr hur vi ska utöva egenkontroll för att undvika skada på hälsa och miljö.

Vid varje övning registreras den bullrande verksamheten vi bedriver på våra skjutfält. Detta för att vi ska ha kontroll på att vi håller oss inom ramen för de tillstånd vi har.

Årligen redovisar vi vår egenkontroll och därmed vår verksamhet till Högkvarterat, Länsstyrelsen, FIHM och Naturvårdsverket.

Miljöhänsyn vid övningar

Den dagliga övningsverksamheten på övnings- och skjutfälten regleras av en instruktion som gäller över tid men som regelbundet ses över och uppdateras. Vid större övningar och insatser, nationellt som internationellt, upprättas alltid en särskild instruktion med information till både befäl och soldater. Dessa särskilda instruktioner innehåller information om:

 • Allmänna bestämmelser
 • Ansvar
 • Mark- och miljöorganisation
 • Restriktioner
 • Förklaring av skyddade områden
 • Försiktighetsåtgärder
 • Avfallshantering
 • Nödläge och larmningsrutiner
 • Miljöriskanalys
 • Kartor områdesskydd
Göta ingenjörregemente - Ing 2
Fakta Göta ingenjörregemente - Ing 2
 • Förkortning: Ing 2
 • Ort: Eksjö
 • Personal: 400
Så har vi räknat