Fältarbetsskolan

Fältarbetsskolan är en del av Göta ingenjörregemente och ansvarar för utbildning av fältarbetsofficerare, såväl grundläggande officersutbildning som fortsättningsutbildningar.

Vid skolan utvecklas ny fältarbetsmateriel samt nya organisationer och metoder. Skolan hanterar även försöksverksamhet avseende ny materiel. Fältarbetsskolan leder regementets internationella samarbeten och samverkan.

Teoripass för elever vid Fältarbetsskolan.
Teoripass för elever vid Fältarbetsskolan.
Foto: Maddelena Lago

Utbildningsavdelningen

Utbildningsavdelningen vid Fältarbetsskolan svarar för officersutbildning (OP och TAK A - Taktisk kurs Armén), specialistofficersutbildningen (SOU), reservofficersutbildningen (ROU) samt ett antal yrkes- och befattningskurser (YBK). Utbildningarna är öppna för samtliga förband inom Försvarsmakten (till exempel hjullastarutbildning, utförande av lätta befästningar samt fördröjande fältarbeten).

Kadetterna vid  specialistofficerutbildningen, SOU

Specialistofficerkadetterna går sina tre terminer vid Fältarbetsskolan. Vid skolan erhåller eleven breda kunskaper inom ingenjörfunktionens förmågor. Specialistofficeren examineras vid avslutningen av termin tre till sergeant (OR-6). För att bygga förmågor kommer specialistofficeren genomföra ett antal yrkes- och befattningskurser de närmsta åren efter sin examen, inom ramen för sin specialisering.

Kadetterna vid officersprogrammet, OP

OP-kadetterna börjar sin karriär på Militärhögskolan Karlberg (MHS K) och tilldelas under de första terminerna en förbandsplacering. Som en följd av förbandsplacering erhåller kadetten en funktionsinriktning. Funktionsinriktad utbildning för ingenjörofficer sker vid Fältarbetsskolan under två terminer (termin fyra och fem). Under dessa terminer utbildas kadetterna mot en bred fältarbetsgrund. Därefter återvänder kadetterna till avslutande termin sex vid Karlberg och examineras som fänrik (OF-1).

Reservofficersutbildning, ROU

Reservofficersutbildning genomförs idag under sommaren, ROK 1 tio veckor vid MHS-H, ROK 2 under tio veckor vid Fältarbetsskolan samt ROK 3 vid aktuellt förband. Normalt examineras kadetten till sergeant (OR-6) efter genomförd ROK utbildning, men om man har minst 180 akademiska högskolepoäng sedan tidigare kan kadetten examineras till fänrik (OF-1).

Taktisk kurs Armén, TAK A

De löjtnanter som ska läsa till kapten genomför först en, för markstridsofficeren, gemensam termin vid Markstridsskolan (MSS). Därefter genomförs en termin på respektive funktionsskola. Under sin tid vid Fältarbetsskolan får de blivande kaptenerna utbildning i konstruktion vilket syftar till att öka deras tekniska förståelse samt deras förmåga och leda ett större fältarbetsprojekt. Utöver detta byggs deras färdigheter att leda funktionskompani samt verka som stabsmedlem och därmed öka den taktiska förståelsen för hur fältarbetsförband används utvecklas.

Utvecklingsavdelningen

Utvecklingsavdelningen leder utvecklingen av krigsorganisationens fältarbetsförband och dess materiel. Arbetet omfattar personal, materiel och tillhörande målsättningar. Krav på kommande förmågebehov skapas och omsätts i specifika materielsystem.

Avdelningen genomför studier inom fältarbeten och deltar i pågående studier inom Försvarsmakten. Vid behov stödjer utvecklingsavdelningen Försvarsmaktens förband med fältarbetskompetens, samt utvecklar reglementen, handböcker, manualer och instruktioner. 

Försöksavdelningen

Vid försöksavdelningen verifieras/valideras nya anskaffade materielsystem inför leverans till Försvarsmakten. Det omfattar också dokumentation i form av instruktionsböcker, handböcker med mera som ska granskas och kvalitetssäkras.

Försöksavdelningen svarar även för statusundersökning av den fältarbetsmateriel som i dag är i bruk inom Försvarsmakten, samt genomför studieförsök på möjliga framtida materielsystem. Mycket av försöksverksamheten sker i nära samverkan med Försvarets Materielverk (FMV).

 

Göta ingenjörregemente - ING 2
Fakta Göta ingenjörregemente - ING 2
  • Förkortning: Ing 2
  • Ort: Eksjö
  • Personal: 400
Så har vi räknat