Fältarbetsskolan

Fältarbetsskolan är en del av Göta ingenjörregemente och ansvarar för utbildning av ingenjör- samt pionjärofficerare till insatsorganisationen, för uppgifter såväl nationellt som internationellt. Vid skolan utvecklas även ny fältarbetsmateriel samt nya organisationer och metoder för främst ingenjörbataljonerna. Skolan hanterar även försöksverksamhet avseende ny materiel och organisationer i syfte att utveckla kommande insatsorganisation.

Foto: Maddelena Lago

Utbildningsavdelningen

Utbildningsavdelningen vid Fältarbetsskolan svarar för officersutbildning (OP och OFFU), specialistofficersutbildningen (SOU) samt reservofficersutbildningen (ROU) samt ett antal yrkes- och befattningskurser (YBK) vilka är öppna för samtliga förband inom Försvarsmakten (till exempel hjullastarutbildning, utförande av lätta befästningar samt fältarbeten för strid i bebyggelse).

Kadetterna vid officersprogrammet, OP

OP-kadetterna börjar sin karriär på Militärhögskolan Karlberg (MHS K) som en generell arméofficer utan specifik truppslagstillhörighet, därefter kommer eleverna till Fältarbetsskolan, FarbS under två terminer. Skolans uppgift är att under denna tid utbilda eleverna med en bred fältarbetsgrund eftersom de i sin fortsatta karriär i huvudsak ska placeras som plutons- eller på sikt kompanichefer. Därefter återvänder kadetterna till avslutande termin sex vid Karlberg och examineras som fänrik (OF-1).

Kadetterna vid  specialistofficerutbildningen, SOU

Specialistofficer-kadetterna går två terminer vid Markstridsskolan Kvarn och därefter genomförs termin tre vid Fältarbetsskolan. Vid FarbS erhåller eleven breda kunskaper inom ingenjörbataljons huvudförmågor. Specialistofficeren examineras vid avslutningen av termin tre till förstesergeant (OR-6). För att bygga förmågor kommer specialistofficeren genomföra ett antal YBK-kurser de närmsta åren efter sin examen, inom ramen för sin specialisering.

Reservofficersutbildning, ROU

Reservofficersutbildning genomförs idag under sommaren, ROK 1 tio veckor vid MHS-H, ROK 2 under tio veckor vid Fältarbetsskolan samt ROK 3 vid aktuellt förband. Normalt examineras kadetten till OR-6 efter genomförd ROK utbildning, men om hen har minst 180 akademiska högskolepoäng sedan tidigare så examineras den till OF-1 om personen även kan placeras på en ledig OF befattning i insatsorganisationen.

Utvecklingsavdelningen

Vid utvecklingsavdelningen sker bland annat utarbetande av nya organisationsförslag för ingenjörbataljonerna med tillhörande krigsförbandsspecifikationer (KFS). Det genomförs även arbete med att utveckla nya och uppdaterade reglementen och handböcker kopplat till pågående organisationsarbete. Avdelningen deltar även i vissa försvarsmaktsgemensamma studier samt driver fältarbetsstudien med ansvar för utvecklingen inom fältarbetsfunktionen avseende de kommande tio åren. Detta arbete sammanfattas i en Systemutvecklingsplan Farb (SUP Farb) som är funktionens styrdokument mot framtiden.

Försöksavdelningen

Vid försöksavdelningen testas de nya materielsystem som utvecklingsavdelningen tagit fram. För närvarande pågår test och evaluering av ny bandgående broläggare samt av Däcksbro 300. Denna verksamhet kräver en noggrann och omfattande dokumentation som senare leder till instruktioner och handböcker. Mycket av försöksverksamheten sker i nära samarbete med Försvarets Materielverk (FMV) och är sanktionerat av Högkvarteret.

Försöksavdelningen svarar även för statusundersökning av den fältarbetsmateriel som i dag är i bruk inom Försvarsmakten.

 

Göta ingenjörregemente
Fakta Göta ingenjörregemente
  • Förkortning: Ing 2
  • Ort: Eksjö
  • Yrkesofficerare: 203
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 231
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 224
  • Civilanställda: 29
  • Reservofficerare: 235