Fältarbetsskolan

Fältarbetsskolan är en del av Göta ingenjörregemente och ansvarar för utbildning av ingenjör- samt pionjärofficerare till insatsorganisationen, för uppgifter såväl nationellt som internationellt. Vid skolan utvecklas även ny fältarbetsmateriel samt nya organisationer och metoder för främst ingenjörbataljonerna. Skolan hanterar även försöksverksamhet avseende ny materiel och organisationer i syfte att utveckla kommande insatsorganisation.

Teoripass för elever vid Fältarbetsskolan.
Teoripass för elever vid Fältarbetsskolan.
Foto: Maddelena Lago

Utbildningsavdelningen

Utbildningsavdelningen vid Fältarbetsskolan svarar för officersutbildning (OP och TAK A - Taktisk kurs Armén), specialistofficersutbildningen (SOU), reservofficersutbildningen (ROU) samt ett antal yrkes- och befattningskurser (YBK). Utbildningarna är öppna för samtliga förband inom Försvarsmakten (till exempel hjullastarutbildning, utförande av lätta befästningar samt fördröjande fältarbeten).

Taktisk kurs Armén, TAK A

De löjtnanter som ska läsa till kapten genomför först en, för markstridsofficeren, gemensam termin vid Markstridsskolan (MSS). Därefter genomförs en termin på respektive funktionsskola (Fältarbetsskolan, FarbS). Under sin tid vid Fältarbetsskolan får de blivande kaptenerna utbildning i konstruktion och fältbro, vilket syftar till att öka deras tekniska förståelse samt deras förmåga och leda ett större fältarbetsprojekt. Utöver detta byggs deras färdigheter att leda funktionskompani samt verka som stabsmedlem. Deras taktiska förståelse för hur fältarbetsförband används utvecklas.

Kadetterna vid officersprogrammet, OP

OP-kadetterna börjar sin karriär på Militärhögskolan Karlberg (MHS K) som en generell arméofficer utan specifik truppslagstillhörighet, därefter kommer eleverna till Fältarbetsskolan under två terminer. Skolans uppgift är att under denna tid utbilda eleverna med en bred fältarbetsgrund eftersom de i sin fortsatta karriär i huvudsak ska placeras som plutons- eller på sikt kompanichefer. Därefter återvänder kadetterna till avslutande termin sex vid Karlberg och examineras som fänrik (OF-1).

Kadetterna vid  specialistofficerutbildningen, SOU

Specialistofficerkadetterna går sina tre terminer vid Fältarbetsskolan, FarbS (nytt från hösten 2020). Vid FarbS erhåller eleven breda kunskaper inom ingenjörbataljons huvudförmågor. Specialistofficeren examineras vid avslutningen av termin tre till förstesergeant (OR-6). För att bygga förmågor kommer specialistofficeren genomföra ett antal yrkes- och befattningskurser de närmsta åren efter sin examen, inom ramen för sin specialisering.

Reservofficersutbildning, ROU

Reservofficersutbildning genomförs idag under sommaren, ROK 1 tio veckor vid MHS-H, ROK 2 under tio veckor vid Fältarbetsskolan samt ROK 3 vid aktuellt förband. Normalt examineras kadetten till OR-6 efter genomförd ROK utbildning, men om hen har minst 180 akademiska högskolepoäng sedan tidigare så examineras den till OF-1 om personen även kan placeras på en ledig OF befattning i insatsorganisationen.

Utvecklingsavdelningen

Utvecklingsavdelningen leder utvecklingen av organisationen och dess materiel. Förslag på organisation utarbetas för fältarbetsförband, framför allt för funktionens egna ingenjörbataljoner. Arbetet omfattar behovssättning av personal, materiel och tillhörande målsättningar för krigsförband. Krav på kommande förmågebehov skapas och omsätts i specifika materielsystem.

Avdelningen genomför studier inom fältarbeten och deltar i pågående studier inom Försvarsmakten. De stödjer även Högkvarteret genom att delta i internationella samarbetsgrupper om materiel. Vid behov stödjer utvecklingsavdelningen Försvarsmaktens förband med fältarbetskompetens, samt utvecklar reglementen, handböcker, manualer och instruktioner. 

Försöksavdelningen

Vid försöksavdelningen verifieras/valideras de nya materielsystem som utvecklingsavdelningen tagit fram. För närvarande pågår test och evaluering av ny bandgående broläggare samt av Däcksbro 300. Denna verksamhet kräver en noggrann och omfattande dokumentation som senare leder till instruktioner och handböcker. Mycket av försöksverksamheten sker i nära samarbete med Försvarets Materielverk (FMV) och är beslutat av Högkvarteret.

Försöksavdelningen svarar även för statusundersökning av den fältarbetsmateriel som i dag är i bruk inom Försvarsmakten, genomför studieförsök om framtida förmågor, samt dokumentgranskning.

 

Göta ingenjörregemente
Fakta Göta ingenjörregemente
  • Förkortning: Ing 2
  • Ort: Eksjö
  • Personal: 400
Så har vi räknat