För veteraner och anhöriga

Ing 2:s omhändertagande av sin personal ska grundas på en hel­hetssyn som inkluderar rekrytering, utbildning och träning före insatser men också uppföljning och stöd under insatser samt uppföljning efter insatser och anställning.

Foto: Stefan Söderberg

Att se personalen och deras familjer som en helhet är en viktig faktor för långsiktighet och hållbarhet i insatsberedskap. Därför ska också arbete som stödjer anställd personal och deras anhöriga hänga samman.

En veteran är någon som varit anställd i Försvarsmakten och gjort insatser nationellt eller internationellt.  Utlandsveteran är någon som deltagit i internationella militära insatser.

En del av utlandsveteranerna är fortsatt anställda i Försvarsmakten som officerare, specialistofficerare, soldater och civilanställda. Andra verkar utanför Försvarsmakten.

Ing 2:s organisation för stöd till veteraner och anhöriga

Veteran- och anhörigsamordnare stödjer och vägleder de veteraner och anhöriga som hör av sig med frågor. Samverkar också med de stödorganisationer som beskrivs nedan.
HR-specialist rehabilitering stödjer chefer och enskilda i rehabiliteringsprocessen.
Försvarshälsan är vår företagshälsovård som med sina olika expertresurser tar aktiv del i arbetet. 
Särskilda kontaktpersoner utses för att stödja veteraner eller anhöriga efter särskild bedömning.

Försvarsmaktens externa stödorganisationer

Ing 2 samverkar lokalt med stödorganisationerna för att erbjuda ett brett och sammanhållet stöd till veteraner, anhöriga och soldatfamiljen.

Soldathemmet är en resurs som mötesplats och stöd vad gäller aktiviteter som veteran- och anhörignätverk genomför.
Invidzonen är ett nätverk skapat av de som själva är anhöriga och de erbjuder nätverkande mellan människor i liknande situation.
Fredsbaskrarna organiserar utlandsveteraner och arbetar med kamratstöd och nätverkande.   
Ing 2 kamratförenings målsättning är att med sitt breda kontaktnät kunna erbjuda stöd till aktiva soldatfamiljer och veteraner.

Veteraners och anhörigas kontakt

Veteraner och anhöriga är alltid välkomna att höra av sig med sina frågor. Veteraner och anhöriga med behov av stöd kan genom veteran- och anhörigsamordnare få hjälp att hitta de stödinterventioner de har behov av. Ing 2 upprätthåller kunskap om resurser hos lokala myndigheter och organisationer.

Veteraner och anhöriga bjuds in att delta i Ing 2 och Försvarsmaktens evenemang, veteranverksamhet, högtidsdagar och ceremonier. Inbjudan skickas även till de veteraner som särskilt valt att registrera sig vid Ing 2.

Information

För att möta egen personal och deras anhöriga anordnas regelbundet anhörigträffar. Ing 2 deltar också med information i träffar anordnade av våra samverkansorganisationer.

Försvarsmakten har informationsmaterial som vänder sig till soldaten, anhöriga och soldatfamiljen inför insats.

Ing 2 informerar och samverkar med lokala representanter för myndigheter, organisationer och företag om veteranernas situation och rättigheter till exempel vad gäller rehabilitering.

Särskilt uppföljningsansvar för utlandsveteraner

Försvarsmakten har ett särskilt ansvar för uppföljning av personal som tjänstgjort i internationell militär insats. Försvarsmakten ska utreda om personal som tjänstgjort i internationell militär insats har fått fysiska eller psykiska besvär till följd av tjänstgöring i insatsområdet. Försvarsmaktens aktiva uppföljningsansvar kvarstår under fem år efter det att tjänstgöringen i insatsområdet avslutats. Möjligheten att vända sig till Försvarsmakten för vägledning är inte tidsbegränsad.

Läs mer om försvarsmaktens uppföljningsansvar gällande veteraner.

Göta ingenjörregemente
Fakta Göta ingenjörregemente
  • Förkortning: Ing 2
  • Ort: Eksjö
  • Yrkesofficerare: 203
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 231
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 224
  • Civilanställda: 29
  • Reservofficerare: 235