De utvärderar Nordic Battlegroup

Om mindre än två månader står Nordic Battlegroup 15 i beredskap att genomföra en EU-insats. Under övningen Joint Action 14 som också är slutövningen för Nordic Battlegroup 15, blir förbandet evaluerat, det vill säga granskat från topp till tå.

– Det ser bra ut för NBG, säger Johnny Gullstrand, chef för evalueringsteamet. Foto: Caroline Karlsson/Försvarsmakten
– Det är viktigt med evaluering eftersom det hjälper förbandet att se vad de behöver förbättra och vad de gör bra, säger Andrea Manleitner. Foto: Caroline Karlsson/Försvarsmakten

– Ofta är det förbanden själva som vill ha det här underlaget för att se hur de ligger till. Är det allvarligare brister så kan förbandet hinna rätta till dem innan insats, säger Andrea Manleitner, dataansvarig under evalueringen.

Övningen utgår från ett scenario där en fientlig organisation utsätter lokalbefolkningen för upprepade brott mot folkrätten. Organisationen ägnar sig också åt smuggling av vapen och annan kriminell verksamhet. Det är situationer och händelser som förbandet kan möta vid en eventuell insats. Hur förbandet agerar och reagerar på de olika händelserna som uppstår och hur de löser uppgifterna är något som evaluerarna tittar på.

– Det är inte bara övning, vi prövar även om Nordic Battlegroup 15 klarar av de krav Försvarsmakten har sagt att den ska klara vid en insats, Andrea Manleitner.

Många faktorer

Till sin hjälp har evaluerarna ett underlag som heter MARTA (Militär Analysmetod för Reliabla Taktiska värderingar) med förutbestämda frågor och kontrollpunkter. MARTA är den svenska metoden för att värdera ett förbands förmåga. Syftet är att värdera mot de krav förbandet har. Man kontrollerar bland annat hur förbandet använder sina resurser vid inhämtande av underrättelser, chefers föregångsmannaskap, rutiner vid förflyttningar och hur förbandet fungerar i strid. Man kontrollerar även hur uthålltigheten är hos förbandet, incidentrapportering, sjukvårdsledning, förnödenhetsförsörjning, planering och ledning av teknisk tjänst och att förbandet använder terrängen rätt så att de inte blir upptäckta.

– Vi tittar på förbandets målsättningar och krav och ser om de väger upp till det. Förbandet får alltid kommentarer till de bedömningar vi ger dem. Det är kommentarerna som upplevs som viktigast eftersom de fungerar som feedback till förbandet, säger Andrea Manleitner.

Evaluerarna kompletterar även tidigare värdering som gjordes i våras under övningen Sydstorm, NATOS: ”Combat Readiness” värdering då övervakad av monitorteam från Brunnsum i Holland. Under Joint Action 14 tittar man på saker som inte kunde värderas eller blev presenterat med sämre resultat på övning Sydstorm.

– Vi tittar bland annat på sjukvårdskedjan och samband- och ledningssystem för nu är det första gången allt är på plats. Nu har vi också realistiska avstånd till allt och det hade vi inte i våras, säger Johnny Gullstrand, ansvarig för evalueringsteamet.

Evalueringsteamet som ska granska förbanden består av 40 evaluerare från olika förband och funktioner i Försvarsmakten.

– Det är viktigt med evaluering eftersom det hjälper förbandet att se vad de behöver förbättra och vad de gör bra, säger Andrea Manleitner.