Övar inför situation med farliga ämnen

En olycka med farliga ämnen kan få mycket allvarliga följder. En avsiktlig attack med kemiska, biologiska, radiologiska eller nukleära ämnen (CBRN) kan leda till en katastrof. Just nu deltar Sverige i den danska övningen Brave Beduin där man övar på att hantera sådana situationer.

Övningsdeltagare Foto: Peter Arnesjö/Försvarsmakten
Övningsdeltagare Foto: Peter Arnesjö/Försvarsmakten

Övningen är en ledningsträningsövning vilket betyder att deltagarna utgår från olika scenarier som de ska ta ställning till och hantera ur ett ledningsperspektiv. Det kan handla om allt ifrån olyckor med till exempel klor till insatser i områden där det finns farliga ämnen från massförstörelsevapen.

13 nationer

Under övningen är de totalt 220 inbjudna deltagarna indelade i arbetsgrupper, celler,  som arbetar med att hitta gemensamma lösningar på problem som de ställs inför. Övningen leds av en spelledning som styr händelseutvecklingen utifrån cellernas agerande. Deltagarna kommer från armé, flyg och marin, och totalt ingår 13 olika nationer.

Det svenska deltagandet består av tio personer från hela landet. Personalen bemannar en armécell med armé- och flygvapenpersonal samt en marincell där även norsk personal ingår.

Problem - analys - åtgärd

Under övningens gång bearbetar de olika cellerna information och utmaningar som de ställs inför och skapar riskområden för respektive händelse. Därefter varnas de förband som bedöms hamna inom de framtagna riskområdena och som därför kan påverkas av det som hänt. Vissa händelser genererar stora riskområden vilket innebär ett stort behov av samverkan mellan de olika cellerna. Nästa steg är att med hjälp av mätningar fastställa när faran är över, vilket innebär att personal inom riskområdet kan ta av sig sin skyddsutrustning. Ibland behövs självklart sanering av personalen innan de kan ta av sig sitt skydd.

Under hela tiden som en händelse pågår måste cellerna komma med förslag på olika åtgärder till respektive befälhavare. Arbetet genomförs till huvuddelen med datorstöd men det är stor risk för "strömavbrott" så övningsdeltagarna har hög beredskap för att övergå till manuella metoder. Övningen genomförs i Skive på Jylland.