CBRN-kompaniet

Första CBRN-kompaniet, 1. CBRN-kompaniet, är ett försvarsmaktsgemensamt insatsförband. Förbandet består av två delar, ett kompani respektive en stabsenhet CBRN. De ska kunna verka tillsammans med både militära förband och andra samhällsresurser inom totalförsvaret.

Soldater i skyddsmask tar upp prov med pipett.
Soldater i skyddsmask tar upp prov med pipett.
CBRN-soldater provtar misstänkt kemiskt stridsmedel. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

Kompaniet uppträder i anpassade insatsenheter där detektering, identifiering och sanering av CBRN-händelser utgör de viktigaste förmågorna. Insatsenheterna har förmåga att fastställa kontaminerade områdens utbredning och koncentrationer av farliga ämnen. Experter och fältanalyslaboratorier fullföljer med identifiering av ämnen och substanser. Sanering kan genomföras av personer och eller objekt som till exempel fordon eller ytor i terrängen. CBRN-förbandet har förmåga att desarmera och röja ammunition laddad med kemiska eller biologiska stridsmedel.

Stabsenhet CBRN (CBRN SE) utgörs av grupper med specialutbildade officerare med uppgift att stödja en eller flera staber med planering, ledning, genomförande och uppföljning av CBRN-händelser. Personalen kan också arbeta som samverkansofficerare.

CBRN-händelser inträffar lyckligtvis mycket sällan. De bedöms om de inträffar få omfattande konsekvenser. Första CBRN-kompaniet har förmåga att stödja civila aktörer såsom räddningstjänster, polis, tull och kustbevakning.

Vid första CBRN-kompaniet med stabsenhet tjänstgör militär och civil personal, kontrakterade och deltidsanställda, gruppchefer, soldater, specialistofficerare, officerare, akademiker och specialister. Förbandet samverkar på regelbunden basis med Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, och andra myndigheter.

Fakta Totalförsvarets skyddscentrum
  • Förkortning: SkyddC
  • Ort: Umeå
  • Personal: 200
Så har vi räknat