Markstridsskolan genomför kvalificerad träning i realistisk miljö för att utveckla förmågan hos förband, staber och individer. Detta genomförs bland annat med hjälp av avancerad simulatorteknik. Här finns även ett övergripande ansvar för arméns övnings- och träningsplan.

BTA – besättningsträningsanläggning

BTA 122 är en plutonssimulator för i huvudsak stridsträning med stridsvagn, men även stridsfordon 90 till viss del.

Utöver detta bedrivs utbildning på själva systemet för systemoperatörer och övningsledare, samt utbildning på olika nivåer för både specialistofficerare och taktiska officerare. 

LTA – ledningsträningsanläggning

Som stöd i träningen av bataljonsstaber används ledningsträningsanläggningen – LTA. LTA bidrar med möjligheten att träna grundläggande stridssituationer, orderträna, ensa metoder eller vidmakthålla färdigheter. Här skapas en virtuell miljö så  lik verkligheten som möjligt för att kunna öva staber i ledning av förband på ett så realistiskt sätt som möjligt. Anläggningen erbjuder även möjligheten att öva chefer på kompani- och plutonsnivå, samt för gruppnivå och för olika specifika funktioner som logistik, sjukvårdstjänst, indirekt bekämpning med mera.

STA – stridsträningsanläggning

STA används för att träna främst mekaniserade kompanier i terrängen. Anläggningen är mobil och kan träna förband över hela landet. Systemet samlar under övningen in data avseende positioner, träffresultat och verkan genom sensorer i västar, på fordon och i byggnader. Det insamlade underlaget sammanställs och presenteras för det övade förbandet vid utvärderingar. 

STA MOUT – strid i bebyggelse

STA MOUT (stridsträningsanläggning – militära operationer urban terräng) är en anläggning uppbyggd för att på alla tänkbara sätt likna en riktig stadsmiljö. Här ges möjlighet att öva strid i bebyggelse med hjälp av stöd från Markstridsskolans personal samt den instrumentering som anläggningen är utrustad med, vilken gör att byggnader och miljöer kan programmeras att reagera verklighetstroget  genom ljud, ljus och bild. Anläggningen är den största i sitt slag i Sverige och kan användas av såväl större som mindre enheter.