Luftvärnsförbanden samlade i Halmstad

På krigsförbandskurs med 61:a och 62:a luftvärnsbataljonerna

Så stod soldaterna och befälen uppställda och i givakt på Luftvärnsregementets kaserngård i Halmstad klockan elva den 23 april.
Kanske i sig inte en så märkvärdig händelse men faktum är att denna samtidiga uppställningen av de två luftvärnsbataljonerna, 61:a och 62:a, var första gången sedan den allmänna värnplikten upphörde 2010.

Kapten Max Larsson är standarförare när 62:a luftvärnsbataljonen ställer upp på kaserngården för att lämna av till regementschefen. Foto: Stefan Bratt/Försvarsmakten
Tidvis tjänstgörande soldaterna Per Eriksson från Varberg, Ibrahim Fahkro från Helsingborg, Jimmy Karlsson från Hässleholm samt Zacharias Fernebring från Helsingborg rycker in för att delta i 62:a luftvärnsbataljonens övning. Foto: Stefan Bratt
Kapten Max Larsson tillsammans med sin bataljonschef, för närvarande tillika övningsledare, Håkan Hörstedt. Foto: Stefan Bratt/Försvarsmakten

Uppställningen av de två bataljonernas officerare, reservofficerare, heltidssoldater och deltidssoldater var också starten för en bataljonsövning och slutet för en annan.

Övningsveckan som bataljonerna gemensamt genomfört är ett exempel på hur kärva resurser som erfarna instruktörer och materiel effektivt kan sam-nyttjas för att träna såväl stående förband som förband med deltidspersonal och längre mobiliseringstid.

– Det stämmer. Våra två bataljoner har olika grader av beredskap men vi har under flera års tid försökt att sam-nyttja den materiel och de instruktörer som 61:a förfogar över. Samtidigt har vi i 62:a tagit ett rejält grepp över hur vi på bästa sätt kan arbeta och utveckla reservofficerskadern inom luftvärnet, säger överstelöjtnant Håkan Hörstedt, chef för 62:a bataljonen.


Omfattande rekryteringsarbete

För 61:a bataljonen har den senaste tiden varit intensiv med flera större övningar samtidigt som ett antal soldater nyrekryterats och erhållit anställning.

– Vår bataljonsövning har varit slutövning för dessa soldaters befattningsutbildning och de som nu godkänns går direkt in i förbandet och respektive pluton, säger överstelöjtnant Mikael Beck, chef för 61:a.

I sig är det ingen skillnad mellan de två bataljonernas uppgifter – strid mot luftmål (SML):

- Nej, mina officerare och soldater ska klara av samma uppgifter som 61:as enheter, men det som skiljer är hur snabbt vi klarar av att nå detta mål. Därför är det viktigt att vi taktar vår utbildning och vidmakthållande av förmågan så att vi samtidigt kan behålla våra tidvis tjänstgörande soldater i meningsfulla och stimulerande arbetsuppgifter, säger Håkan Hörstedt.


Mellan två system

Ett dilemma som han har med sin bataljon är att just nu befinner sig Försvarsmakten mitt emellan två olika utbildningssystem då stor del av bataljonens personal idag har en bakgrund som värnpliktiga men om några år ska bataljonen innehålla större andel av soldater och befäl som kommer ifrån det nya systemet med kedjan grundläggande militär utbildning (GMU) – fortsatt soldatutbildning (FSU) – befattningsutbildning (BFU).

– När vi nu förbereder för att om något år föra in ett helt nytt luftvärnssystem (robot 98/Iris-T) har också en möjlighet och chans öppnats för oss att genomföra parallella utbildningar med smarta och rationella lösningar.

– Att införa ett helt nytt system, vilket innebär så mycket mer än bara en robot och dess lavett, tar kraft och kräver mycket engagemang från förbandet. Samtidigt är det naturligtvis mycket spännande för personalen att delta i den största utvecklingsfasen för luftvärnet på ett antal decennier, säger Mikael Beck.