Vi försvarar Sverige och landets intressen, vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer. Regionens stab finns i Skövde och överste Peter Hederstedt är chef för Västra militärregionen.

Chefen Västra militärregionen har territoriellt områdesansvar över egen militärregion. Terrioriellt ansvar innebär samordning av civila och militära resurser för skydd av exempelvis infrastruktur, befolkning samt att möjliggöra samhällsvitala funktioners fortsatta drift.

Västra militärregionen ansvarar för Försvarsmaktens samordning med civila aktörer inom totalförsvaret, både regionalt och lokalt. Vi ansvarar också för försvarsplanering och bidrar till totalförsvarsplaneringen. Ett annat ansvarsområde är den militära säkerhets- och underrättelsetjänsten i regionen. Västra militärregionen har ansvaret att utbilda hemvärnsförband i respektive region. I vår region finns det tio stycken hemvärnsförband med en hög insatsberedskap som militärregionen leder. Staben leder insatser vid exempelvis större olyckor eller i krig.

Den regionala stabens huvudsakliga uppgift är att:

  • Samverka med regionala och lokala aktörer, såsom länsstyrelser, kommuner och landsting.
  • Leda säkerhets- och underrättelsetjänst inom regionen.
  • Leda underställda hemvärns- och insatsförband.
  • Genomföra regional försvarsplanering och stödja högre chef med försvarsplanering.
  • Stödja operativ och taktisk chef som löser uppgift inom regionen.

MR-grupper

I Västra militärregionen finns fem MR-grupper, Bohusdalgruppen, Elfsborgsgruppen, Hallandsgruppen, Skaraborgsgruppen och Örebro- och Värmlandsgruppen. Deras uppgift är att stödja hemvärnsförbanden inom sitt respektive område med resurser för utbildning och administration. De stödjer också de frivilliga försvarsorganisationerna. Personalen i utbildningsgrupperna är fast anställd personal.

I regionen hittar du enheterna:

 Inom regionen finns även lokal representation av förbanden:

 

Fakta Västra militärregionen
  • Förkortning: MR V
  • Ort: Skövde
  • Personal: 150
Så har vi räknat