Ledningsregementet

Vare sig Försvarsmakten agerar på land, till sjöss eller i luften kan Ledningsregementet, LedR, vara ett stöd i operationen. Förbandet sköter en mängd uppgifter – gemensamt för dem är att de handlar om informationshantering.

Ledningsregementets uppdrag

Ledningsregementet skapar förutsättningar för Försvarsmakten att möta en kvalificerad motståndare genom att utveckla, utbilda, träna, öva, värdera, använda samt upprätthålla beredskap och stödja gemensamma operationer.

Ledningsregementet gör detta genom att utveckla, utbilda och skapa sammansatta förmågor för ledning, telekrig, hydroakustik, cyber, kommunikation och psykologiska operationer samt meteorologi och oceanografi för en multidomän operationsmiljö.

Ledningsregementets vision

På Ledningsregementet utvecklar vi medarbetare som tillsammans skapar unika förmågor och krigsförband i världsklass, vilka möter morgondagens krav.

Om förbandet i korthet

Ledningsregementet finns i Enköping där vi har vår ledning, men vi har även verksamhet i Strängnäs, Karlskrona, Boden, Stockholm och Uppsala. Vi är ett försvarsgemensamt förband, vilket innebär att vi arbetar inom såväl marinen som armén och flygvapnet.

Vårt ansvarsområde som förband är brett. Våra lednings- och sambandsbataljoner arbetar med att möjliggöra kommunikation mellan och ledning av militära trupper. Det sker genom hantering av IT- lednings- och kryptosystem, telesignaler och informationshantering.

För att kartlägga motståndare, inhämta underrättelser och störa ut kommunikation finns telekrigbataljonen. Underrättelserna som inhämtas kan till exempel användas för att fatta beslut om vad nästa steg i en operation ska bli.

På Ledningsregementet finns ett operativt kommunikationsförband som arbetar med psykologiska operationer. Förbandets uppgift är att påverka beteenden och attityder hos målgrupper i konfliktområden. Det kan till exempel handla om strategier för att få lokalbefolkning att överlämna vapen till säkerhetsstyrkor.

Andra viktiga delar av Ledningsregementet är Ledningsstridsskolan som ansvarar för utbildning och utveckling inom arbetsområdet ledning. samt  Meteorologi- och oceanograficentrum som dygnet runt producerar väderprodukter anpassade för Försvarsmaktens olika behov.

Notiser Från Ledningsregementet

Reservofficersträff på Ledningsregementet

Ledningsregementets reservofficerare har bjudits in av regementschefen överste Per Nilsson till informationsträff. Under vecka 3 genomfördes denna vid två tillfällen.

Man i uniform står framför sittande civilklädda personer inomhus
Regementschef överste Per Nilsson Foto: Patric Andersson/Försvarsmakten

Totalt deltog nästan 80 personer vid träffarna som bland annat avhandlade kriget i Ukraina, presentation av krigsförband och deras verksamhet samt information om de olika vakanta befattningar där reservofficerare kan gå in och göra skillnad redan nu.

- Vi kommer att lägga mer fokus på reservofficeren framöver då den kategorin är mycket viktig för att skapa tillväxt, sammanfattar överste Per Nilsson.

Julavslutning för Ledningsregementets värnpliktiga

Den 15 december genomförde regementets cirka 400 värnpliktiga traditionell julavslutning.

En röd och en blå fana vid altare i kyrkorum
Upplands regementes fana och Ledningsregementets fana vid altaret i Vårfrukyrkan Foto: Daniel Sanchez/Försvarsmakten

Ljudet av trumslagare hördes först, och sedan kom de värnpliktiga marscherande längs gatorna i centrala Enköping. Med regementets fanor i täten och med facklor i hand var det äntligen dags att fira julvesper i Vårfrukyrkan.

Julvesper är avslutningen på höstterminen och det som för många värnpliktiga också blir starten på en efterlängtad julledighet. I kyrkan som var fylld till sista plats bjöds det på traditionella julpsalmer och andra julsånger framförda av Ärnaoktetten ur Hemvärnets musikkår Uppsala samt solist.

Efter att regementschefen överste Per Nilsson läst julevangeliet höll militärpastor Jimmy Werf en betraktelse om att hitta tillbaka till julens budskap om gemenskap hellre än att låta oss bli uppstressade av alla krav. Efter gudstjänsten skedde återmarsch till garnisonen i den krispiga vinterkvällen.

Njut nu av en välförtjänt ledighet!

Per Nilsson ny chef för Ledningsregementet

Överste Per Nilsson tog vid en ceremoni den 3 oktober över Ledningsregementets fana och därmed också chefsskapet över förbandet och Garnison Enköping.

Två personer klädda i uniform står mitt emot varandra och håller i en fana
Överste Per Nilsson tar över Ledningsregementets fana från sin företrädare brigadgeneral Johan Axelsson. Foto: Jakob Forsberg, Försvarsmakten

​​Under ceremonin lyftes regementets motto: "Här finns inga omöjligheter" av såväl Ledningssystemchefen Mattias Hanson som avgående chef Johan Axelsson och även av Per Nilsson. 

- Det är med stor stolthet, glädje och ödmjukhet jag tar över ansvaret att leda Ledningsregementet. Att få detta ansvar under rådande säkerhetspolitiska läge med ett aggressivt Ryssland, Sverige som har sökt medlemskap i Nato och att för första gången under min yrkesverksamma tid ska Försvarsmakten snarast tillväxa - är en uppgift jag tar på största allvar, sade nye chefen i sitt tal.

Per Nilsson har i olika roller arbetat med ledningssystem och med Ledningsregementet under många år både i Sverige och utomlands.

Han har genomfört en mission till Afghanistan samt varit samverkansofficer i USA och även varit försvarsattaché i Indien och Afghanistan.

Ylva Pekkari ny stabschef på Ledningsregementet

Från och med den 1 september är överstelöjtnant Ylva Pekkari Ledningsregementets nya stabschef.

Två personer står mitt emot varandra och båda håller i en fana
Ylva Pekkari tar över fanan från sin företrädare Daniel Perry. Foto: Daniel Sanchez, Försvarsmakten

Ylva Pekkari kommer närmast från Försvarshögskolan där hon tjänstgjort som prefekt vid Institutioen för försvarssystem och dessförinnan varit chef för Avdelningen för ledningsvetenskap och försvarssystem. Hon har tidigare arbetat vid Prod Ledund och har tjänstgjort vid Ledningsstridsskolan under ett par perioder.

Ledningsregementet
Fakta Ledningsregementet
  • Förkortning: LedR
  • Ort: Enköping
  • Personal: 1 100
Så har vi räknat
Karta