Brigaden är målet

Brigstri 15 - stabsövning i Skövde

Från Boden i norr till Revinge i söder har drygt 800 personer tagit sig till Skövde. Under en veckas tid ska de öva att agera tillsammans, som en enhet. Övningen är Brigstri 15, en stabsövning på Skövde garnison och övningsfält.

Åke Palm är övningsledare för Brigstri 15 och mycket nöjd med övningen. Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten
Arméchefen Anders Brännström (i mitten) besökte övningen. Här i brigadstabens stridsledningscentral. Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten
Förbanden under övningen är fältförlagda. Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten

En stor del av arméns förband är representerade och även flygvapnet är på plats. Målet med övningen är att öva alla funktioner som ingår i en brigad.

– Övningen har egentligen två mål. Det ena är att samöva funktionerna i brigaden och det andra är att låta brigaden öva samma typ av uppgifter som de ska träna under Arméövningen senare i år. Brigstri är en del i en övningstrappa som Markstridsskolan tagit fram för arméns förband där årets stora punkt blir just Arméövningen. Ska man vara med och öva där så ska man först ha varit med på Brigstri, säger övningsledaren Åke Palm.

Åke har jobbat med planeringen av Brigstri i över ett år men han har inte gjort det ensam. För att övningen ska bli så relevant som möjligt för de förband som är på plats så finns det ett scenario som utgångspunkt. I det här scenariot har en stor del av Sverige ersatts av vatten.

– Vi har gjort Vättern till ett hav så allting öster om sjön är vatten. Jag har haft hjälp av en person som författar scenariot och skriver förberedande order. Sen har jag också haft en kommendant från Markstridsskolans stab som har tagit hand om de praktiska detaljerna – var alla ska bo, vad de ska äta och så vidare.

Eftersom övningen är en stabsövning så finns det inga stridande förband med utan de beslut som tas i staberna omvandlas till trupprörelser i ett spelsystem i datorer. Där har Ledningsträningsavdelningen ihop med Försvarets materielverk haft stor del i förberedelserna. Totalt är det cirka 30 personer i övningsledningen.

– Planeringen tar ungefär ett år och så fort övningen är avslutad så börjar vi titta på nästa år. Det blir, precis som inför årets övning, tre stycken planeringskonferenser.

Vid planeringskonferenserna närvarar representanter för de förband som ska övas. Vid den första konferensen kommer man överens om vilka det är som ska vara med, formerna för övningen och hur planeringsarbetet ska läggas upp. Vid den andra konferensen så har representanterna med sig sina egna förbands övningsmålsättningar och det arbetas in i planen. Den tredje konferensen innebär fastställande av planen och ordergivning inför övningen.

– Den stora utmaningen för förbanden jämfört med Brigstri året innan är att övningen är ungefär dubbelt så stor. Fler funktioner övas, bland annat så har vi med telekrigsförband, vi övar helikoptertransporter och agerar under ett ökat lufthot så svårighetsgraden är betydligt högre. I och med att huvuddelen av de övade är fältförlagda så blir också sambandet, att det fungerar som det är tänkt, en av de stora utmaningarna, säger Åke.

Åke är mycket nöjd med övningen och hoppas nästa år kunna bygga på ytteliggare svårigheter.

– Min personliga målbild inför nästa års övning är att vi kan bygga på en rörelse med förbanden så att de hela tiden befinner sig i samma terräng som man rör sig i inom det taktiska spelet i datorerna. Det blir en ännu större utmaning att få fungerande samband då, avslutar han.