Historik

Kvinnor och män tjänstgör i dag sida vid sida inom den svenska Försvarsmakten. Oavsett kön är män och kvinnor välkomna och efterfrågade för att bidra med sin kunskap och kompetens.

Medaljutdelning för svenska FN-soldater, däribland flera kvinnor, i Almnäs vid hemkomsten från Kroatien. Foto: Försvarsmakten

Kvinnor har funnits i Försvarsmakten sedan början av 1900-talet inom frivilligorganisationer som Blå Stjärnan och Lottorna eller i civila tjänster. Först 1980 kunde kvinnor söka vissa tjänster och utbildningar i det militära. Det året sökte 103 tjejer till den frivilliga grundutbildningen i flygvapnet. Trettio av dem påbörjade utbildningen och 28 genomförde den.

Året därpå beslutade riksdagen att både kvinnor och män ska kunna rekryteras till befälsyrken inom alla försvarsgrenar. Kvinnor tilläts tjänstgöra som officerare, och senare också som soldater och sjömän. Kvinnor fick formellt inträde till alla delar av Försvarsmakten 1989, men fram till 1994 krävdes att kvinnor avsåg att göra officersutbildningen för att överhuvudtaget få göra värnplikt. I dag har värnpliktssystemet ersatts av ett system dit både kvinnor och män söker frivilligt och på lika villkor och blir anställda på viss tid.

Av Försvarsmaktens personal är i dag ungefär 13 procent kvinnor, men bland officerare och specialistofficerare är nivån 5,5 procent och bland gruppbefäl, soldater och sjömän cirka 12 procent. Andelen kvinnor bland de civilt anställda i Försvarsmakten är i dag 38 procent.