Diplomatiska tillstånd

Tillträde till svenskt territorium för utländska statsfarkoster (flyg, fartyg eller militära fordon) samt utländska militära/civila besök till militära förband, kräver diplomatiska tillstånd.

Sverige förhandlar om ett multinationellt samarbete för att få tillgång till strategiskt transportflyg med tre Boeing C-17. På F 21 i Luleå landade en C-17 för att provlasta...4 st Galten med släp lastades ombord.
Sverige förhandlar om ett multinationellt samarbete för att få tillgång till strategiskt transportflyg med tre Boeing C-17. På F 21 i Luleå landade en C-17 för att provlasta...4 st Galten med släp lastades ombord.
En amerikansk C-17 Globemaster på F 21 i Luleå. Foto: Marie Rosenquist/Försvarsmakten

Tillträde till svenskt territorium för utländska statsfarkoster (flyg, fartyg eller militära fordon) liksom utländska militära, och civila, besök till svenska militära anläggningar/förband/skolor/centra/motsvarande kräver särskilda tillstånd. Ofta benämns denna verksamhet genom samlingsbegreppet ”diplomatiska tillstånd”.

Inom Försvarsmakten är det Tillståndssektionen vid Insatsstabens genomförandeavdelning (HKV INSS J3 Tillstånd) som är den instans vilken ansvarar för tillståndsfrågor och tillståndshantering. 

Grunder

Tillträde till svenskt territorium regleras genom olika förordningar och regelverk. För utländska statsluftfartyg, statsfartyg och militära fordon tillämpas Tillträdesförordningen (1992:118) medan det för personal är frågan om säkerhetsskyddslagstiftningen som är grunden för hanteringen av besökstillstånd. När det gäller utländsk personals bärande av utländska uniformer i Sverige är det Förordning (1982:756) om Försvarsmaktens ingripande vid kränkningar av Sveriges territorium under fred och neutralitet m.m. (IKFN-förordningen) som är tillämpligt.

Beslutsmandatet för tillträde till svenskt territorium är fördelat mellan regeringen och Försvarsmakten. Av Tillträdesförordningen (1992:118) framgår i vilka fall som tillträdesärenden hanteras av regeringen och i vilka fall som Försvarsmakten är beslutsfattare.

I de fall där regeringen fattar beslut om tillträde till svenskt territorium fattar Försvarsmakten beslut med närmare bestämmelser om hur det praktiska genomförandet ska se ut.

Ansökningar

Ansökningar för tillträde till svenskt territorium avseende utländska strids-, skol-, och signalspaningsflyg, stridshelikoptrar, örlogsfartyg, stridsfordon liksom övningsverksamhet ställs till Regeringskansliet/Försvarsdepartementet (fo.registrator@regeringskansliet.se).

Ansökningar för tillträde till svenskt territorium avseende övriga typer utländska statsluftfartyg ställs till Sjöfartsverket/JRCC på jrcc@sjofartsverket.se.

Ansökningar för tillträde till svenskt territorium avseende övriga typer utländska statsfartyg ställs till Kustbevakningen på registrator@kustbevakningen.se.

Ansökningar för tillträde till svenskt territorium avseende övriga typer utländska militära fordon ställs till Tullverket på tuk@tullverket.se.

I samtliga fall görs ansökan på särskilda blanketter vilka kan utfås från respektive myndighet. För ansökningar rörande flyg och föranmälan av flygningar används EDA-blanketten.

Ansökningar för tillträde till svenskt territorium i samband med räddningsinsatser (motsvarande), eller övning av sådana, skickas till Försvarsmakten på vbfm@mil.se alternativt swaf-diplo@mil.se beroende på verksamhetens art. Se blanketten ansökan till svenskt territorium.

Besökstillstånd

Tillträde för utländsk personal besök till svenska militära anläggningar, förband, skolor, centrum eller liknande kräver särskilt tillstånd. Processen benämns Request for Visit (RfV). Ansökan sker på särskilt fastställda blanketter som kan utfås från respektive besöksmottagare.

Ifyllt och vidimerat underlag sänds till HKV INSS J3 Tillstånd som e-post till swaf-diplo@mil.se via besökarens beskickning ackrediterad till Stockholm.

Uniformstillstånd

För att, som utländsk medborgare, få bära sin uniform i Sverige krävs särskilt tillstånd oavsett var man ska befinnas sig inom svenskt territorium. Ansökan sker på särskilt fastställda blanketter som kan utfås från respektive besöksmottagare.

Ifyllt och vidimerat underlag sänds till HKV INSS J3 Tillstånd som e-post till swaf-diplo@mil.se via besökarens beskickning i ackrediterad till Stockholm.

Frågor rörande tillståndshantering

Generella frågor rörande tillståndshanteringen inom Försvarsmakten kan, i första hand, ställas till inss-j3-tillstand@mil.se. Sektionen nås per telefon via Försvarsmaktens växel, +46 8 788 75 00, begär att få bli kopplad till HKV INSS J3 Tillstånd.