För dig som privatperson

Ett område med särskilda värden kan klassas som nationellt riksintresse vilket regleras i miljöbalken. Att ett område har klassats som riksintresse betyder att det så långt som möjligt ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada dess värden.

Stridsbåtar förtöjda i Mollösunds hamn.
Stridsbåtar förtöjda i Mollösunds hamn.
Foto: Bjarne Svensson/Försvarsmakten

I många fall kan andra myndigheters planläggning och lovgivning påverka riksintressen för totalförsvarets militära del. Det kan vara en mobilmast som hamnar för nära ett flygfält eller en skola i närheten av ett skjutfält. Sådana åtgärder kan påtagligt skada riksintressen och områden av betydelse för totalförsvarets militära del. Därför måste Försvarsmakten få möjlighet att yttra sig i plan- och lovärenden.

Vårt arbetssätt

För dig som privatperson förmedlas den nödvändiga samverkan med Försvarsmakten i de flesta fall genom kommunen. Svenska kommuner och länsstyrelser har ett välutvecklat system för samarbete där remissförfarandet är en viktig beståndsdel. Alla som bedöms att beröras av lokala projekt som till exempel en ny byggnad, ett vindkraftverk, en väg eller dylikt får då en chans att yttra sig om hur planerna påverkar just dem. Eventuellt berörda innefattar såväl privatpersoner som grannkommuner eller myndigheter.

Under remissförfarandet hörs även Försvarsmakten om den planerade åtgärden berör riksintressen för totalförsvarets militära del. Det innebär att det varje år inkommer flera tusen remisser på olika nivåer och inom ett brett spektrum rörande samhällsplanering till Försvarsmakten. Dessa kan exempelvis röra sig om infrastrukturprojekt, planer eller bygglov.

Efter en individuell analys av den inkomna remissen yttrar sig Försvarsmakten om den planerade åtgärden kan innebära eller om den inte innebär påtaglig skada på riksintressen för totalförsvarets militära del.

Försvarsmaktens i samverkan

Försvarsmakten stöttar kommuner och länsstyrelser som saknar kunskap om hur riksintressena för totalförsvarets militära del påverkar lokala plan- och lovgivningsarbeten. Exempelvis kan buller från militär verksamhet vid flygplatser och skjutfält påverka innehållet i deras planer för bostäder, skolor och vårdinrättningar. Försvarsmakten deltar därför mer ingående i arbetet med exempelvis översiktsplaner.

Riksintressekatalog och remisshantering

I Försvarsmaktens riksintressekatalog går det att läsa mer om riksintressen för totalförsvarets militära del. Där redovisar Försvarsmakten alla riksintressen för totalförsvarets militära del som inte omfattas av sekretess.

Exempel på ärenden som ska remitteras till Försvarsmakten eftersom de kan påtagligt skada riksintressen för totalförsvarets militära del finns under För dig vid kommun eller myndighet.

Remisser skickas till exp-hkv@mil.se alternativt till:
Försvarsmakten, Högkvarteret
107 85, Stockholm.

För allmänna frågor rörande riksintressen, Försvarsmaktens intresse inom samhällsplanering med mera kontakta fysplan@mil.se.