Områdesskydd

Delar av totalförsvarets riksintressen omfattas av sekretess och kan således inte redovisas öppet. För att säkerställa samtliga riksintressen för totalförsvarets militära del deltar Försvarsmakten aktivt i samhällsplaneringen.

Miljöbilder från landskapet kring Arvidsjaur.
Miljöbilder från landskapet kring Arvidsjaur.
Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

Försvarsmaktens deltagande i samhällsplaneringen

Ett riksintresse är ett mark- eller vattenområde som långsiktigt ska skyddas mot åtgärder som påtaglig kan skada det värde som utgör riksintresset. Genom riksintressen kan staten påverka och bevaka intressen av särskild nationell betydelse inom samhällsplaneringen. Riksintressena har sitt ursprung från den fysiska riksplaneringen som redovisades i Mark och Vatten, Statens offentliga utredningar 1971:75.

Försvarsmakten är sektorsmyndighet avseende riksintressen för den militära delen av totalförsvaret och ansvarar därför för riksintressen för totalförsvarets militära del; den egna myndighetens, FMV (Försvarets materielverk), FRA (Försvarets radioanstalt) och FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut).

Försvarsmakten redovisar riksintressen för totalförsvarets militära del enligt Miljöbalken 3 kapitlet 9 § andra stycket samt områden av betydelse enligt Miljöbalken 3 kapitlet 9 § första stycket. Riksintressen för totalförsvaret ska enligt Miljöbalken 3 kapitlet 10 § ges företräde vid avvägning mot andra riksintressen.

Riksintressen för totalförsvarets militära del

Riksintressen för totalförsvarets militära del innefattar bland annat skjut- och övningsfält, flygplaster, sjöövningsområden, tekniska system och anläggningar. Dessa utgör en förutsättning för att uppnå den av riksdag och regering beslutade förmåga och utgör därför en grundläggande produktionsresurs för Försvarsmaktens samtliga förband.

Delar av den verksamhet som bedrivs alternativt avses bedrivas i fredstid eller vid händelse av kris eller krig samt delar av de anläggningar aktuella för totalförsvarets militära del omfattas av försvarssekretess enligt 15 kap 2 § offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400). Dessa kan således inte redovisas öppet. För att verka i enlighet med Offentlighets- och sekretesslagen sammanfattas dessa vanligtvis som ”riksintresse som omfattas av sekretess” vid Försvarsmaktens deltagande inom samhällsplaneringen.

För att Försvarsmakten ska kunna ta ställning till huruvida olika områdesskydd (exempelvis Natura 2000-områden, naturreservat och vattenskyddsområden) riskerar att påverka ovan nämnda verksamheter, funktioner eller anläggningar, krävs att dessa remisser inkommer till myndigheten för bedömning. De ärenden som Försvarsmakten önskar få på remiss kopplat till områdesskydd framgår enligt nedan.

Ärenden avseende områdesskydd som Försvarsmakten vill ha på remiss

  • Samtliga ärenden avseende områdesskydd enligt 7 kap miljöbalken, till exempel natura 2000, naturreservat och vattenskyddsområden inom påverkansområde för totalförsvarets militära del samt inom mark som ägs och förvaltas av staten genom Fortifikationsverket.

Uppgifter som behövs för att handlägga ärendet

Försvarsmakten analyserar remisshandlingar som innehåller:

  • Sammanfattande objektbeskrivning
  • Översikt- och detaljkarta
  • Projektets skede i planeringsprocessen
  • Projektnamn, fastighetsbeteckning och kommun
  • Kontaktuppgifter

Redovisning av riksintressen och områden av betydelse för totalförsvarets militära del

Alla öppet redovisade riksintressen för totalförsvarets militära del med tillhörande påverkansområden samt områden av betydelse finns tillgängligt länsvis i Försvarsmaktens riksintressekatalog.

Kontaktuppgifter

Remisser gällande områdesskydd skickas till exp-hkv@mil.se alternativt till: Försvarsmakten, Högkvarteret
107 85, Stockholm.

För allmänna frågor rörande riksintressen, Försvarsmaktens intresse inom samhällsplanering med mera kontakta fysplan@mil.se.