Vindkraftverk och andra höga objekt

Objekt som uppnår en högre höjd än 20 meter utanför sammanhållen bebyggelse, alternativt 45 meter inom sammanhållen bebyggelse riskerar alltid att påverka riksintressen för totalförsvaret. Exempel på höga objekt som kräver remiss till Försvarsmakten är vindkraftverk, telekommunikationsmaster, skorstenar och skyltar.

Vindkraftverk
Vindkraftverk
Vid uppförande av vindkraftverk behöver Försvarsmakten få möjlighet att uttala sig i remisser. Foto: Försvarsmakten

Försvarsmaktens deltagande i samhällsplaneringen

Ett riksintresse är ett mark- eller vattenområde som långsiktigt ska skyddas mot åtgärder som påtaglig kan skada det värde som utgör riksintresset. Genom riksintressen kan staten påverka och bevaka intressen av särskild nationell betydelse inom samhällsplaneringen. Riksintressena har sitt ursprung från den fysiska riksplaneringen som redovisades i Mark och Vatten, Statens offentliga utredningar 1971:75.

Försvarsmakten är sektorsmyndighet avseende riksintressen för den militära delen av totalförsvaret och ansvarar därför för riksintressen för totalförsvarets militära del; den egna myndighetens, FMV (Försvarets materielverk), FRA (Försvarets radioanstalt) och FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut).

Försvarsmakten redovisar riksintressen för totalförsvarets militära del enligt miljöbalken 3 kapitlet 9 § andra stycket samt områden av betydelse enligt miljöbalken 3 kapitlet 9 § första stycket. Riksintressen för totalförsvaret ska enligt miljöbalken 3 kapitlet 10 § ges företräde vid avvägning mot andra riksintressen.

Riksintressen för totalförsvarets militära del

Riksintressen för totalförsvarets militära del innefattar bland annat skjut- och övningsfält, flygplatser, sjöövningsområden, tekniska system och anläggningar. Dessa är en förutsättning för att uppnå den förmåga som riksdag och regering beslutat om. De är en grundläggande produktionsresurs för Försvarsmaktens samtliga förband.

Delar av den verksamhet som bedrivs (alternativt avses bedrivas) i fredstid eller vid händelse av kris eller krig samt delar av de anläggningar som är aktuella för totalförsvarets militära del omfattas av försvarssekretess enligt 15 kapitlet 2 § Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400). Dessa kan således inte redovisas öppet. För att verka i enlighet med Offentlighets- och sekretesslagen sammanfattas dessa vanligtvis som ”riksintresse som omfattas av sekretess” vid Försvarsmaktens deltagande inom samhällsplaneringen.

För att Försvarsmakten ska kunna ta ställning till om vindkraftverk och andra höga objekt riskerar att påverka ovan nämnda verksamheter, funktioner eller anläggningar, krävs att dessa remisser inkommer till myndigheten för bedömning. De ärenden som Försvarsmakten önskar få på remiss kopplat till vindkraftverk och andra höga objekt framgår enligt nedan.

Ärenden som Försvarsmakten vill ha på remiss

 • Alla ärenden som rör höga objekt, till exempel vindkraftverk, telemaster, kraftledningar, högre än 20 meter utanför sammanhållen bebyggelse alternativt högre än 45 meter inom sammanhållen bebyggelsen (enligt Luftfartverkets:s definition, inom gula områden i Lantmäteriets översiktskarta; 1:250 000).
 • Försvarsmakten erbjuder i mån av tid en service där vi i ett tidigt skede, inför en ansökan om bygglov eller tillstånd enligt miljöbalken, lämnar ett preliminärt yttrande direkt till sökande. Mängden formella remisser och uppdrag gällande vindkraft och annan infrastruktur är nu så omfattande att Försvarsmakten behöver prioritera dessa före hinderremisser. Det innebär att vi för närvarande inte tar emot hinderremisser. För att på ett effektivt sätt bidra till energiomställningen arbetar vi i stället tillsammans med andra myndigheter för att utarbeta förutsägbara planeringsunderlag. Det är där vårt arbete ger störst effekt. Försvarsmakten yttrar sig fortsatt i samtliga formella samråd, till exempel Miljöbalken 6. och 9.kap.

Uppgifter som behövs för att handlägga ärendet

Försvarsmakten analyserar remisshandlingar som innehåller:

 • Sammanfattande objektbeskrivning
 • Översikt- och detaljkarta
 • Projektets skede i planeringsprocessen
 • Projektnamn, fastighetsbeteckning och kommun
 • Kontaktuppgifter

Redovisning av riksintressen och områden av betydelse för totalförsvarets militära del

Alla öppet redovisade riksintressen för totalförsvarets militära del med tillhörande påverkansområden samt områden av betydelse finns tillgängligt länsvis i Försvarsmaktens riksintressekatalog.

Kontaktuppgifter

Remisser gällande vindkraftverk och andra höga objekt skickas till exp-hkv@mil.se alternativt till:
Försvarsmakten, Högkvarteret
107 85, Stockholm.

För allmänna frågor rörande riksintressen, Försvarsmaktens intresse inom samhällsplanering med mera kontakta fysplan@mil.se.

Fakta:

 • Försvarsmakten bevakar totalförsvarets militära intressen i samhällsplaneringen och lämnar synpunkter både utifrån myndighetens egen verksamhet med även den vid FRA, FOI, FMV och till viss del SMHI.
 • Det finns idag cirka 5 000 vindkraftverk i Sverige. Redan 2012 hade Försvarsmakten tagit ställning till förfrågningar om vindkraftverk på 26 000 geografiska positioner varav 22 000 positioner hade fått positivt besked (86,3 procent utifrån försvarsintressen).

 • Försvarsintressen utgjorde 5 procent av avslagen för vindkraftsetableringar under perioden 2014 till 2021.

 • Försvarsmakten har inga synpunkter på 8 av 10 vindkraftsansökningar på land, men har synpunkter på 8 av 10 vindkraftsansökningar till havs.