För dig vid kommun eller myndighet

Genom planering och tillståndsgivning utvecklas samhället. Denna utveckling kan i vissa fall medföra påverkan på riksintressen för totalförsvaret. För att kunna tillgodose riksintressena måste Försvarsmakten därför remitteras i flera typer av ärenden.

Baltops 2000 Fatyg vid kaj Nybroviken Flygbild
Baltops 2000 Fatyg vid kaj Nybroviken Flygbild
Foto: Försvarsmakten

Svenska kommuner och länsstyrelser har ett välutvecklat system för samarbete där remissförfarandet är en viktig beståndsdel. Alla som berörs i ett ärende, så som tillstånd för nya vindkraftverk, bygglov för en ny bostad eller anläggandet av en ny tunnel med mera, ges möjlighet att yttra sig över hur projektet påverkar just dem.

För Försvarsmaktens del medför detta att åtskilliga remisser från olika instanser i olika skeden av projekt inkommer. Försvarsmakten försöker ofta delta så tidigt som möjligt i projekten. Det ökar möjligheten att nå en lösning där både utveckling av samhället och bevarande av riksintressena kan tillgodoses. De faktorer som Försvarsmakten tar hänsyn till vid bedömningen av projekt och planer utgår alltid från de behov som myndigheter inom totalförsvarets militära del har. Tekniska system, övnings- och skjutfält samt militära flygplatser är exempel på funktioner och anläggningar som konstituerar riksintresse och som bedöms i förhållande till det enskilda ärendet när det remitteras till Försvarsmakten.

Remisshantering och samverkan

Exempel på ärenden som ska remitteras till Försvarsmakten är:

 • Samtliga plan- och lovärenden inom påverkansområden kring riksintressen oavsett byggnadshöjd
 • Samtliga ärenden som rör höga objekt (högre än 20 meter utanför sammanhållen bebyggelse alternativ högre än 45 meter inom sammanhållen bebyggelse. Med sammanhållen bebyggelse avses de områden som utgör tätort på lantmäteriets översiktskarta 1:250 000
 • Samtliga översiktsplaner, VA-planer, fördjupade översiktsplaner, tematiska översiktsplaner samt alla tillägg till dessa
 • Samtliga ansökningar om tillstånd enligt Miljöbalken för nya eller utökning av befintliga täkter (så som grus, sand med mera)
 • Samtliga vägplaner gällande riksvägar och europavägar i hela landet
 • Samtliga vägplaner för alla typer av vägar inom påverkansområden kring riksintressen
 • Samtliga järnvägsplaner
 • Samtliga ärenden avseende områdesskydd enligt Miljöbalken 7 kapitlet (så som naturreservat, Natura 2000, vattenskydd med mera) inom påverkansområden kring riksintressen samt de ärenden som omfattar Fortifikationsverkets fastigheter
 • Samtliga ärenden som rör sjökablar samt kablar och ledningar (både luft- och markkablar) på land som kopplas till linje/stomnätet
 • Samtliga plan- och lovärenden som berör kusten eller havet inom sjöövningsområden
 • Samtliga ärenden avseende tillstånd för, förändring av eller nedläggning av större hamnanläggningar, större broar och flygplatser
 • I samverkan med Bergsstaten deltar Försvarsmakten i beredningen av ärenden gällande undersökningstillstånd

För att läsa mer om de olika typerna av ärenden som ska remitteras till Försvarsmakten, se bygglov, förhandsbesked och planärenden, infrastruktur, områdesskydd samt vindkraftverk och andra höga objekt.

Försvarsmaktens i samverkan

Försvarsmakten kan stötta kommuner och länsstyrelser som saknar kunskap om hur riksintressena för totalförsvarets militära del påverkar lokala plan- och lovgivningsarbetet. Exempelvis kan buller från militär verksamhet vid flygplatser och skjutfält påverka innehållet i deras planer för bostäder, skolor och vårdinrättningar. Om ni önskar fördjupad dialog i ärenden som berör exempelvis översiktsplaner, vänligen kontakta Försvarsmakten via fysplan@mil.se.

Riksintressen för totalförsvaret ges i vissa fall företräde

Företräde ska ges till försvarsintresset om området eller del av området behövs för en anläggning för totalförsvaret, enligt Miljöbalken 3 kapitlet 10 §. Den avvägningen görs vid prövning av respektive ärende, i majoriteten av fall görs denna avvägning av Länsstyrelsen.

Riksintressekatalog och kontakt

Alla öppet redovisade riksintressen för totalförsvarets militära del med tillhörande påverkansområden samt områden av betydelse finns tillgängligt länsvis i Försvarsmaktens riksintressekatalog.

Tillgång till remissblanketter finns under remissblanketter.

Remisser skickas till exp-hkv@mil.se alternativt till:
Försvarsmakten, Högkvarteret
107 85, Stockholm.

För allmänna frågor rörande riksintressen, Försvarsmaktens intresse inom samhällsplanering med mera kontakta fysplan@mil.se.