Riksintressen

Ett område med särskilda värden kan klassas som nationellt riksintresse och regleras då i miljöbalken. Att ett område har klassats som riksintresse betyder att det så långt som möjligt ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada dess värden. Samtliga riksintressen för totalförsvarets militära del som inte omfattas av sekretess redovisas öppet i Försvarsmaktens riksintressekatalog och är tillgängliga länsvis nedan.

Städning av skjutfältet Bollö i Karlskrona skärgård. Personal, soldater, officerare civilanställda städar. OXA
Städning av skjutfältet Bollö i Karlskrona skärgård. Personal, soldater, officerare civilanställda städar. OXA
Försvarsmaktens riksintressen utgörs av bland annat skjut- och övningsfält. Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten

Försvarsmakten redovisar myndighetens riksintresseanspråk (miljöbalken 3 kapitlet 9 § andra stycket) samt områden av betydelse (miljöbalken 3 kapitlet 9§ första stycket) för totalförsvarets militära del.

Riksintressen är ett sätt för staten att påverka och bevaka intressen av särskild nationell betydelse inom samhällsplaneringen. Ett riksintresse är ett mark- eller vattenområde som bedöms att ha en nationell betydelse för en rad olika samhällsintressen, till exempel för transport, kulturmiljö eller totalförsvaret.

Det utpekade riksintresset ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada det värde som konstituerar riksintresset. Riksintressen regleras i miljöbalkens kapitel tre och fyra.

Försvarsmakten är sektorsmyndighet

I hushållsförordningen finns det angivet vilka tolv myndigheter som ansvarar för bedömning av riksintresseanspråk för olika sektorer. Försvarsmakten har som angiven sektorsmyndighet ansvar att identifiera områden av riksintresse för totalförsvarets militära del. Med totalförsvaret avses alla de myndigheter som deltar i Sveriges territoriella försvar och som var och en har särskilda uppgifter för att möta och avhjälpa de faror som uppstår då nationen ställs inför hot.

I begreppet "militär del" ingår även civila myndigheter inom försvarssektorn, exempelvis Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Försvarets radioanstalt (FRA) och Försvarets materielverk (FMV). I de yttranden Försvarsmakten lämnar i samhällsbyggnadsärenden har även dessa myndigheters behov vägts in.

Riksintressen för totalförsvaret ges i vissa fall företräde

Avvägningen mellan olika riksintresseanspråk och intressen görs vid prövning av respektive ärende, i majoriteten av fallen görs denna avvägning av Länsstyrelsen. Företräde ska ges till försvarsintresset om området eller del av området behövs för en anläggning för totalförsvaret, enligt miljöbalken 3 kap 10 §.

Försvarsmaktens redovisning av riksintressen

Riksintressen för totalförsvarets militära del omfattar dels riksintressen som kan redovisas öppet och dels riksintressen som med hänsyn till försvarssekretesskäl inte kan redovisas öppet, enligt 15:e kapitlet 2 § offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400). Samtliga riksintressen för totalförsvarets militära del som inte omfattas av sekretess redovisas därmed öppet i Försvarsmaktens riksintressekatalog och är tillgängliga länsvis nedan. Försvarsmakten arbetar löpande med en översyn av de beslutade riksintresseanspråken.

Försvarsmaktens riksintressen utgörs av bland annat skjut- och övningsfält, flygplatser, sjöövningsområden, tekniska system och anläggningar. Dessa utgör en förutsättning för att uppnå den av riksdag och regering beslutade förmåga och utgör därför en grundläggande produktionsresurs för Försvarsmaktens samtliga förband. Områden som utgör riksintressen för totalförsvarets militära del är områden som bedöms ha nationellt viktiga värden och kvalitéer för att skydda Sverige. Det kan vara områden eller funktioner som behövs för att genomföra skarpa insatser, men också för att träna, öva och utbilda personal och funktioner. Dessa områden bör därmed skyddas så långt som möjligt mot åtgärder som påtagligt kan skada dess värden.

Områden som berörs av omgivningspåverkan från den militära verksamhet, som är ett riksintresse, redovisas som påverkansområde. Ett påverkansområde är ett område inom vilket åtgärder som exempelvis ny bostadsbebyggelse kan påverkas av, eller som i sin tur kan påverka, verksamhet inom riksintresseområdet. Hur stora påverkansområden som redovisas runt till exempel skjutfält eller flygplatser varierar beroende på den verksamhet som bedrivs. För vissa av de riksintressen som omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen 15 kapitlet 2§ redovisas ett påverkansområde – så kallat Ö-område (övrigt riksintresseområde). Där kan inte den specifika funktionen redovisas, men Ö-området illustrerar inom vilket område riksintresset kan påverkas av olika åtgärder.

Inom påverkansområden måste Försvarsmakten kunna säkerställa att ny bebyggelse eller andra åtgärder inte innebär risk för påtaglig skada på riksintresset eller ett område av betydelse för totalförsvarets militära del. Därför ska alla plan- och lovärenden inom påverkansområden remitteras till Försvarsmakten. Vilka åtgärder inom påverkansområden som kan innebära en risk för påtaglig skada på riksintresset kan inte i detalj anges på förhand, utan risken får bedömas i varje enskilt fall utifrån lokala förutsättningar.

Riksintressekatalog och remisshantering

För att läsa mer om riksintressen för totalförsvarets militära del och tillhörande påverkansområden finns Försvarsmaktens riksintressekatalog tillgänglig länsvis nedan. Exempel på ärenden som ska remitteras till Försvarsmakten eftersom de kan påtagligt skada riksintressen för totalförsvarets militära del finns under För dig vid kommun eller myndighet.

Remisser skickas till exp-hkv@mil.se alternativt till:
Försvarsmakten
Högkvarteret
107 85 Stockholm

För allmänna frågor rörande riksintressen, Försvarsmaktens intresse inom samhällsplanering med mera kontakta fysplan@mil.se.

Ladda ner geodata för geografiska informationssystem (GIS)