Bygglov, förhandsbesked och planärenden

Störningskänslig bebyggelse i form av bostäder, vård- och skollokaler liksom höga byggnader kan på sikt försvåra totalförsvarets nyttjande av anläggningar och områden. Det är därför av stor vikt att alla plan- och lovärenden som berör de påverkansområden som pekats ut av Försvarsmakten remitteras till myndigheten. Ärenden som berör höga objekt av något slag, så som vindkraftverk, master eller höga byggnader, måste alltid remitteras till Försvarsmakten .

Byggnader vid Liljeholmskajen, Årstaviken
Byggnader vid Liljeholmskajen, Årstaviken
Byggnader som är högre än 20 meter utanför och 45 meter inom sammanhållen bebyggelse räknas som höga objekt. Foto: Niklas Ehlén/Försvarsmakten

Försvarsmaktens deltagande i samhällsplaneringen

Ett riksintresse är ett mark- eller vattenområde som långsiktigt ska skyddas mot åtgärder som påtaglig kan skada det värde som utgör riksintresset. Genom riksintressen kan staten påverka och bevaka intressen av särskild nationell betydelse inom samhällsplaneringen. Riksintressena har sitt ursprung från den fysiska riksplaneringen som redovisades i Mark och Vatten, Statens offentliga utredningar, 1971:75.

Försvarsmakten redovisar riksintressen för totalförsvarets militära del enligt Miljöbalken 3 kapitlet 9 § andra stycket samt områden av betydelse enligt miljöbalken 3 kapitlet 9 § första stycket. Riksintressen för totalförsvaret ska enligt miljöbalken 3 kapitlet 10 § ges företräde vid avvägning mot andra riksintressen.

Riksintressen för totalförsvarets militära del

Riksintressen för totalförsvarets militära del innefattar bland annat skjut- och övningsfält, flygplaster, sjöövningsområden, tekniska system och anläggningar. Dessa utgör en förutsättning för att uppnå den av riksdag och regering beslutade förmåga och utgör därför en grundläggande produktionsresurs för Försvarsmaktens samtliga förband.

Delar av den verksamhet som bedrivs alternativt avses bedrivas i fredstid eller vid händelse av kris eller krig samt delar av de anläggningar aktuella för totalförsvarets militära del omfattas av försvarssekretess enligt 15 kapitlet 2 § Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400). Dessa kan således inte redovisas öppet. För att verka i enlighet med Offentlighets- och sekretesslagen sammanfattas dessa vanligtvis som ”riksintresse som omfattas av sekretess” vid Försvarsmaktens deltagande inom samhällsplaneringen.

För att Försvarsmakten ska kunna ta ställning till huruvida olika plan-och byggärenden riskerar att påverka ovan nämnda verksamheter, funktioner eller anläggningar, krävs att remisser inkommer till myndigheten för bedömning. De ärenden som Försvarsmakten önskar få på remiss kopplat till plan-och byggärenden framgår enligt nedan.

Ärenden som Försvarsmakten vill ha på remiss

  • Alla plan-och byggärenden inom Försvarsmaktens påverkansområden för ”buller eller annan risk” samt ”övrigt påverkansområde” oavsett byggnadshöjd
  • Alla ärenden som rör höga objekt, till exempel vindkraftverk, telemaster, byggnader, högre än 20 meter utanför sammanhållen bebyggelse alternativt högre än 45 meter inom sammanhållen bebyggelsen (enligt Luftfartsverkets definition, inom gula områden i Lantmäteriets översiktskarta; 1:250 000)
  • Alla översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner, tematiska översiktsplaner samt tillägg till dessa. I kommunala översiktsplaner ska riksintressen enligt Miljöbalken redovisas

Uppgifter som behövs för att handlägga ärendet

Försvarsmakten analyserar remisshandlingar som innehåller:

  • Sammanfattande objektbeskrivning. Vid bygglov: beskrivning av nuvarande byggnad samt beskrivning av den föreslagna åtgärden. För bostäder, komplementbyggnader, komplementbostadshus och fritidshus ska boarean framgå, både befintlig och tillkommande.
  • Översikt- och detaljkarta
  • Projektets skede i planeringsprocessen
  • Projektnamn, fastighetsbeteckning och kommun
  • Kontaktuppgifter

Redovisning av riksintressen och områden av betydelse för totalförsvarets militära del

Alla öppet redovisade riksintressen för totalförsvarets militära del med tillhörande påverkansområden samt områden av betydelse finns tillgängligt länsvis i Försvarsmaktens riksintressekatalog.

Redovisningen av riksintressen och områden av betydelse för totalförsvarets militära del omfattar ibland påverkansområden. Ett påverkansområde är ett område utanför riksintresseområdet inom vilket en planerad åtgärd riskerar att påverka möjligheten att nyttja det som riksintresset avser att skydda. Påverkansområdets fysiska utbredning från exempelvis ett skjutfält eller en flygplats varierar beroende på verksamhetens art. För vissa fasta anläggningar som omfattas av försvarssekretess redovisas ett påverkansområde, ”övrigt påverkansområde”, där riksintressets exakta läge och funktion inte framgår.

Inom påverkansområdena begär Försvarsmakten in remisser avseende sådana åtgärder som riskerar att medföra skada på det värde som konstituerar riksintresset.

Kontaktuppgifter

Remisser gällande bygglov, förhandsbesked och planärenden skickas till exp-hkv@mil.se alternativt till:
Försvarsmakten, Högkvarteret
107 85, Stockholm.

För allmänna frågor rörande riksintressen, Försvarsmaktens intresse inom samhällsplanering med mera kontakta fysplan@mil.se.