Infrastruktur

Delar av totalförsvarets riksintressen omfattas av sekretess och kan således inte redovisas öppet. För att säkerställa samtliga riksintressen för totalförsvarets militära del deltar Försvarsmakten aktivt samhällsplaneringen.

ARVIDSJAUR 20110928 Grusväg vid Arméns Jägarbataljon. Foto: Kim Svensson / Combat Camera
ARVIDSJAUR 20110928 Grusväg vid Arméns Jägarbataljon. Foto: Kim Svensson / Combat Camera
Nya vägar är ett exempel på ärende som kräver en remiss till Försvarsmakten. Foto: Kim Svensson/Försvarsmakten

Försvarsmaktens deltagande i samhällsplaneringen

Ett riksintresse är ett mark- eller vattenområde som långsiktigt ska skyddas mot åtgärder som påtaglig kan skada det värde som utgör riksintresset. Genom riksintressen kan staten påverka och bevaka intressen av särskild nationell betydelse inom samhällsplaneringen.

Försvarsmakten redovisar riksintressen för totalförsvarets militära del enligt Miljöbalken 3 kapitlet 9 § andra stycket samt områden av betydelse enligt Miljöbalken 3 kapitlet 9 § första stycket. Riksintressen för totalförsvaret ska enligt Miljöbalken 3 kapitlet 10 § ges företräde vid avvägning mot andra riksintressen.

Riksintressen för totalförsvarets militära del

Riksintressen för totalförsvarets militära del innefattar bland annat skjut- och övningsfält, flygplaster, sjöövningsområden, tekniska system och anläggningar. Dessa utgör en förutsättning för att uppnå den av riksdag och regering beslutade förmåga och utgör därför en grundläggande produktionsresurs för Försvarsmaktens samtliga förband.

Delar av den verksamhet som bedrivs alternativt avses bedrivas i fredstid eller vid händelse av kris eller krig samt delar av de anläggningar aktuella för totalförsvarets militära del omfattas av försvarssekretess enligt 15 kap 2 § offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400). Dessa kan således inte redovisas öppet. För att verka i enlighet med Offentlighets- och sekretesslagen sammanfattas dessa vanligtvis som ”riksintresse som omfattas av sekretess” vid Försvarsmaktens deltagande inom samhällsplaneringen.

För att Försvarsmakten ska kunna ta ställning till huruvida olika infrastrukturprojekt riskerar att påverka riksintressen för totalförsvarets militära del så som ovan nämnda verksamheter, funktioner eller anläggningar, krävs att dessa remisser inkommer till myndigheten för bedömning. De ärenden som Försvarsmakten önskar få på remiss kopplat till infrastruktur framgår enligt nedan.

Infrastrukturärenden som Försvarsmakten vill ha på remiss

 • Samtliga vägplaner gällande riksvägar och europavägar
 • Samtliga vägplaner inom påverkansområden som finns redovisade länsvis i riksintressekatalogen
 • Samtliga järnvägsplaner
 • Samtliga ärenden som rör sjökablar samt kablar och ledningar (både luft- och markkablar) på land som kopplas till linje/stomnätet
 • Samtliga VA-planer
 • Samtliga plan- och lovärenden som berör kusten eller havet inom sjöövningsområden
 • Samtliga ärenden avseende tillstånd för, förändring av eller nedläggning av större hamnanläggningar, större broar och flygplatser
 • I samverkan med Bergsstaten deltar Försvarsmakten i beredningen av ärenden gällande undersökningstillstånd

Uppgifter som behövs för att handlägga ärendet

Försvarsmakten analyserar remisshandlingar som innehåller:

 • Sammanfattande objektbeskrivning
 • Översikt- och detaljkarta
 • Projektets skede i planeringsprocessen
 • Projektnamn, fastighetsbeteckning och kommun
 • Kontaktuppgifter

Redovisning av riksintressen och områden av betydelse för totalförsvarets militära del

Alla öppet redovisade riksintressen för totalförsvarets militära del med tillhörande påverkansområden samt områden av betydelse finns tillgängligt länsvis i Försvarsmaktens riksintressekatalog.

Kontaktuppgifter

Remisser gällande infrastruktur skickas till exp-hkv@mil.se alternativt till:
Försvarsmakten, Högkvarteret
107 85, Stockholm.

För allmänna frågor rörande riksintressen, Försvarsmaktens intresse inom samhällsplanering med mera kontakta fysplan@mil.se.