Försvarsmedicincentrum utbildar ukrainska armén i första hjälpen

Försvarsmaktens stödjer ukrainska armén, enligt regeringsbeslut 2015-05-07, med utbildning i första hjälpen. Utbildningen genomförs samordnat av Försvarsmedicincentrum tillsammans med instruktörer ur flera förband ur Försvarsmakten på plats i Ukraina. Syftet med utbildningen är att öka överlevnadsmöjligheten för skadade soldater i strid.

Utbildningen är till största delen praktiskt lagd. Här kamratomhändertagande med instruktör. Foto: Ulf Jedborg/Försvarsmakten
Soldaterna förses med ett minneskort för egen repetition. Kortet är på ukrainska. Foto: Ulf Jedborg/Försvarsmakten
Förflyttning av skadad. Foto: Ulf Jedborg/Försvarsmakten
Soldaten tränas i att lägga förband på sig själv. Tidsaspekten är viktig med tanke på blödning varför momentet görs under tidspress. Foto: Ulf Jedborg/Försvarsmakten

– Vi utbildar nu instruktörer på plats vid ukrainska armén i taktiskt omhändertagande av skadad (TOS). Dessa instruktörer i ska i sin tur genomföra TOS-utbildning för ukrainska soldater enligt princip ”train the trainers” eller kaskadmodellen, säger överstelöjtnant Timo Strömwall, chef för Försvarsmedicinska enheten vid Försvarsmedicincentrum i Göteborg.

Utbildningen genomförs som anpassad utbildning i TOS samt TOS-instruktör enligt Försvarsmedicincentrums utbildningsanvisningar för svenska soldater. Hänsyn har tagits till behov av simultantolkning på ryska under genomförandet.

Utbildningen sker under två veckor, 21 september till 2 oktober, av ett utbildningslag av personal från Försvarsmedicincentrum bestående av åtta personer. Under dessa veckor utbildas 25 TOS-instruktörer och 100 soldater. Därefter sker utvärdering för att den 12-25 oktober utbilda på fyra täter på två regementen i västra Ukraina. Utbildningen leds på plats i Ukraina av överstelöjtnant Ulf Jedborg.

– Totalt utbildas 625 soldater varav 125 är instruktörsutbildade och som har genomfört sin första egna utbildning under mentorskap av oss, berättar Timo Strömwall vidare.

Enskild soldat ska efter utbildningen kunna tillämpa TOS i grupps strid och göra korrekt omhändertagande enligt C-ABCDE i det taktiska omhändertagandet. Bland annat innebär det att kunna stoppa större blödningar, skapa fri luftväg och förhindra nedkylning. Målet för övningen är ett korrekt omhändertagande av sig själv och skadad soldat under beskjutning eller annan stridsaktivitet inom grupps ram

Efter avslutad kurs ska instruktören kunna utbilda i följande moment: under stridssituation ge första hjälpen till sig själv och/eller skadad kamrat, förflytta den skadade från skadeplatsen och rapportera till nästa vårdinstans samt, under hård fysisk och psykisk belastning kunna genomföra omhändertagande av skadad.

Dessutom ska soldaten kunna identifiera, bedöma och tillämpa de åtgärder som ska genomföras under beskjutning i det taktiska omhändertagandet och under evakuering av den skadade.

– Utbildningen har gått bra så här långt. Vi har fått bra stöd från ukrainska armén gällande övningsfält, lokaler och tolkar. Konceptet är rätt och soldaterna är högt motiverade, avslutar Strömwall.

Bakgrund TOS

Enligt ”Eastridge Study 2012” (USA) hade 87 procent av de 4 596 stycken US KIA 2001-2012 avlidit innan de kommer till läkarvård, varav 24 procent  bedöms varit möjliga att rädda med förbättrat första omhändertagande. Standardiserade behandlingsmetoder på soldatnivå har därför införts i såväl USA som Nato (STANAG 2122) för att säkerställa att stridsskadade kommer till läkarvård vid liv. Erfarenheter efter införande av dessa metoder vid stridande förband visar på väsentligt bättre överlevnad då de bedömt behandlingsbara dödsorsaker minskat från 24 procent till som bäst 3,7 procent.

Försvarsmedicincentrum har på grundval av ovanstående utvecklat och infört konceptet TOS-Taktiskt Omhändertagande av Stridsskadad i Försvarsmakten. Konceptet har sedan införandet ytterligare utvecklats, baserat på vetenskaplig evidens och internationella erfarenheter, och omfattar idag en kurs om 36 timmar, fastställd i handling FM2015-4767:2 FömedC Utbildningsanvisning Taktiskt omhändertagande av skadad (TOS) 2015-03-27.