Vår värdegrund

Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter. För att våra uppdrag ska vara framgångsrika förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt värdegrunden.

Alla som är verksamma i Försvarsmakten ska uppfylla kravet på att leva enligt värdegrunden såväl i som utanför tjänsten. Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten

Att representera det öppna och demokratiska Sverige med vapen i hand är ingen enkel uppgift. Medarbetare ställs ofta inför etiska dilemman där varken regler eller fullständig vägledning finns att tillgå. Som hjälp i sådana situationer har Försvarsmakten formulerat en tydlig och gemensam värdegrund som medarbetarna förväntas både står på och står för.

Redan i ordet "värdegrund" hörs det att det handlar om en bas, en utgångspunkt, om ett grundläggande förhållningssätt. För att göra värdegrunden lättare att använda i vardagliga situationer omsätts den i etiska riktlinjer, handlingsregler och uppförandekoder som tar hänsyn till varje specifikt uppdrag och lokala kulturella förhållanden.

Värdegrunden förtydligas även i våra tre värdeord: öppenhet, resultat, ansvar.

Alla som är verksamma i Försvarsmakten ska uppfylla kravet på att leva enligt värdegrunden såväl i som utanför tjänsten.

Öppenhet – vi är kompetenta och uppriktiga lagspelare

För att möta vår verksamhets olika utmaningar måste vi arbeta nära varandra.

Därför är vi kompetenta och uppriktiga lagspelare som interagerar med andra aktörer inom och utom Försvarsmakten för att uppgiften ska kunna lösas. Vi stödjer och hjälper varandra och andra och är alla delaktiga i ett samarbete som inspirerar till framgång. Vi löser våra uppgifter tillsammans, vilket ställer stora krav på delaktighet, förtroende och trygghet. Ett uppträdande som bygger på öppenhet, ärlighet och uppriktighet stärker oss, minskar osäkerheten och ökar kvalitén i det vi gör. Därför är vi också tydliga med mål, vilja och avsikter vid allt samarbete.

Vi utvecklas genom att dra lärdom av våra resultat och vårt handlande. Vi lär oss både av det som var bra och det som kan bli bättre. Vår verksamhet kräver att vi har förmågan att förändra oss eller improvisera för att kunna möta nya uppgifter och situationer. Vi är därför tränade i att vara kreativa och ta initiativ. Inför ett beslut bidrar vi alla med våra olika kunskaper. När ett beslut är fattat hjälps vi åt att förverkliga det.

Vi har förmågan att verka i olika kulturella och sociala miljöer. Att ha kunskap om kulturella och religiösa skillnader och att respektera dessa är väsentligt för vår verksamhet. I våra militära operationer är det en avgörande förutsättning för att de ska vara trovärdiga. Vi måste ha ett öppet sinnelag i relation en till andra människor. I vår hemmamiljö är det likaså viktigt att vi behandlar varandra med respekt och ser varandras olikheter som en styrka.

Vi är en inkluderande organisation där alla, oavsett anställningsform, kön, ålder, etnisk ursprung, religiös övertygelse, sexuell läggning, politisk åskådning eller funktionshinder som är med och bidrar till Försvarsmaktens verksamhet känner sig välkomnade och respekterade.

Resultat – vi är handlingskraftiga och löser våra uppgifter

Vårt agerande präglas av en stark vilja till handling, att vi tar initiativ och är beslutsamma utifrån var vi står och vad vi har. Vi driver aktivt våra uppdrag och levererar efterfrågat resultat i rätt tid och till förväntad kvalitet.

Vi förstår våra rutiner och arbetsmetoder och med en omdömesförmåga som grundar sig på vår värdegrund och yrkesexpertis kan vi handla efter de unika omständigheterna i varje ny situation. Vi är uppriktiga och tydliga i vårt sätt att kommunicera. Var och en av oss är tydliga med vad vi kan bidra med för att lösa vår uppgift och vi påtalar när vi inte har resurser eller förutsättningar att lösa en uppgift.

Oavsett vilka förhållanden gruppen möter, så kommer skicklighet, disciplin, uppoffring, mod och självförtroende vara avgörande för utgången. Att öva och träna inför den väpnade striden lägger grunden till självförtroende och mod att agera.

Att lösa våra uppgifter betyder inte att det får ske till vilket pris som helst. Vi beaktar alltid riskerna i vår verksamhet, vi hushåller med resurserna och behandlar varandra med respekt.

Ansvar – vi är pålitliga och omtänksamma

Vi tar ansvar genom att vara lojala, både mot varandra och uppdraget. Var och en som är del i lösandet av en uppgift måste ta ansvar för resultatet. När ett beslut är fattat bidrar var och en efter bästa förmåga för att förverkliga det. Att beslut, order och regler respekteras och följs är en förutsättning för att nå resultat.

Vi är pålitliga och effektiva genom att vara trogna det vi gör, följa våra instruktioner, lita på vår förmåga och att säga som det är, utan att försköna eller dölja verkligheten.

Vi bryr oss om oss själva och varandra. Vi har ett högt säkerhetsmedvetande och beaktar och minimerar riskerna i vår verksamhet. Vi visar personlig hänsyn gentemot varandra, vår omgivning och miljö. Vi ställer upp för varandra och ingriper mot missförhållanden.

Vi värnar om vår fysiska och mentala hälsa och därmed säkerheten i våra uppdrag. Vi tar aktivt avstånd från missbruk och olaglig hantering av droger.