Avslutade övriga insatser

Övriga insatser avser insatser som ingått i utlandsstyrkan och genomförts under Försvarsmaktens ledning, men i huvudsak omfattat icke-militär personal, till exempel insatser med civilpoliser.

CMAC – Kambodja

Som ett resultat av kriget i Kambodja fanns ett stort antal minor och oexploderad ammunition i berörda delar av landet. CMAC var det nationella minröjningscentret i Kambodja som erhöll stöd från många länder

ICFY – Före detta Jugoslavien

Säkerhetsrådet hade 1994 beslutat att inte tillåta transport av förnödenheter från Serbien och Montenegro till bosnisk-serbiskt område. ICFY etablerade en civil övervakningsorganisation som kontrollerade att endast livsmedel och humanitärt gods transporterat av humanitära organisationer passerade från Serbien-Montenegro till Bosnien. Det svenska deltagande i ICFY administrerades av Försvarsmakten.

MAPE – Albanien

Som en följd av den inrikespolitiska krisen i Albanien 1996 och 1997 beslöt WEU-rådet att sända en multinationell militär skyddsstyrka till Albanien. Under 1997 beslöt WEU att komplettera den militära styrkan med en polisenhet, MAPE, med uppgift att ge den albanska polisen råd och information om uppträdande i samband med valprocesser, men även uppträdande i samband med oroligheter.

MINUGUA - Guatemala - polisinsatsen

Inbördeskriget i Guatemala startade 1960 och hade sin bakgrund i ojämlik jordfördelning. FN tog initiativ till fredsförhandlingar 1990.

MONUA – Angola

MONUA fick i uppgift att hjälpa till med att konsolidera fredsprocessen och den nationella försoningsprocessen, förstärka de förtroendeskapande åtgärderna och att skapa en miljö av stabilitet.

ONUSAL - El Salvador

Inbördeskriget i El Salvador startade 1980 och kostade omkring 75 000 människor livet. I september 1989 kom regering och gerilla överens om att begära FN stöd for att få slut på inbördeskriget. För att verifiera en överenskommelse från 1990 beslöt Säkerhetsrådet att etablera ONUSAL.

OSCE – Georgien

I syfte att öka stabiliteten i Georgien genomförde OSSE övervakning av gränsområdet. Observatörerna var obeväpnade men skyddades av georgisk beväpnad personal. Efterhand tillkom ytterligare gränser att övervaka.

OSCE – Kosovo

Insatsen syftade till att bygga upp demokratisering, mänskliga rättigheter, valfunktioner samt genomföra polisutbildning. Fram till december 2005 hade omkring 7 000 poliskadetter genomgått utbildning.

OSCE – Kroatien

OSSE polismission arbetade i nära samverkan med UNTAES. Uppgiften var att stödja etablerande av en poliskår som upprätthåller demokratiska värden samt respekterar mänskliga rättigheter och lag och ordning. Inledande uppföljning av poliser på fältet skiftade efterhand till rådgivning till inrikesministeriet hur europeisk standard skall nås.

UNAMET – Östtimor

FN satte östra Timor på dagordningen 1960 när Generalförsamlingen placerade området på listan över områden som inte var självstyrande. Det var då Portugal som administrerade området. 1974 tillsatte Portugal en provisorisk regering och en riksdag som skulle besluta om självstyre. Inbördeskrig utbröt mellan de som förespråkade självstyre och de som ville ansluta området till Indonesien.

UNAVEM III – Angola

Angola blev ett självständigt land 1975 efter nära 15 års väpnad kamp mot kolonialmakten Portugal, en kamp som förts av tre olika motståndsrörelser: Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), Frente Nacional de Libertação de Angola (FNLA) och União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA).

UNFICYP – Cypern

Republiken Cypern blev självständig från Storbritannien 1960. Konstitutionen speglade den komplicerade etniska sammansättningen och i en särskild överenskommelse fick Storbritannien, Turkiet och Grekland särskilt ansvar för att upprätthålla konstitutionen. Ett förslag från presidenten att ändra konstitutionen ledde till att den turkiska regeringen förkastade förslaget. I december 1963 utbröt oroligheter i Nicosia.

UNMIBH – Bosnien

Inom ramen för UNMIBH organiserades United Nations International Police Task Force. Uppgiften var att övervaka den lokala polisens verksamhet. De fem militära samverkansofficerarna tjänstgjorde i Sarajevo, Belgrad och Zagreb.

UNMIK – Kosovo

UNMIK uppgift var att leda en interimistisk civil administration med mål att befolkningen efterhand skall få betydande autonomi, att samordna alla internationella hjälporganisationers verksamhet, att stödja rekonstruktion av väsentlig infrastruktur, att vidmakthålla lag och ordning, att stödja mänskliga rättigheter samt att säkra flyktingars återkomst till Kosovo.

UNOSOM II – Somalia

Samtidigt som klanstrider härjade i Somalia 1991 utbröt en långvarig svältkatastrof som drabbade 4,5 miljoner människor varav omkring 300 000 avled. Under tiden april 1992–mars 1993 verkade United Nations Operation in Somalia – UNOSOM i Somalia.

UNPSG – Kroatien

På kroatiska regerings begäran etablerade Säkerhetsrådet UNPSG för att övervaka frågor rörande mänskliga rättigheter, övervaka den lokala polisens verksamhet samt att delta i utbildning av den lokala polisen. Uppgiften övergick till OSSE i oktober 1998.

UNSCOM – Irak

UNSCOM etablerades för att övervaka att Iraks kemiska och biologiska vapen destruerades. Uppgiften blev mycket svår då Irak inte samarbetade på avsett sätt. Under januari 2000 övertog United Nations Monitoring, Verification and Inspection Commission (UNMOVIC) ansvaret för fortsatta inspektioner.

UNTAC – Kambodja

Efter Vietnams intervention i Kambodja 1978 krävde Säkerhetsrådets att alla främmande trupper skulle dra sig ur landet. Först 1988 genomfördes samtal mellan parterna i konflikten och året efter hade Vietnam lämnat Kambodja. 1990 fortsatte den interna politiska processen med stöd av medlemmar från Säkerhetsrådet.

UNTAES – Kroatien

Regionen i nordöstra Kroatien var föremål för en gränsdragningstvist mellan Kroatien och Serbien. I november 1996 överenskom parterna att området tillhörde Kroatien.

UNTAG – Angola och Namibia

Sydafrika tog kontroll över Namibia i samband med att Tyskland lämnade området vid första världskrigets slut. Sedan 1978 hade FN förberett för att Namibia skulle bli en självständig stat och Sverige hade haft en skuggplanering för att vid behov snabbt kunna sätta upp en skyttebataljon. Sydafrika hade som en förutsättning för att medge Namibia frihet att kubansk trupp som deltog i inbördeskriget i Angola skulle lämna Afrika.

WEU PC – Bosnien

Staden Mostar var svårt härjad av kriget med frontlinjen mitt igenom staden. EU planerade 1993 att etablera en stödjande administration i Mostar men EU hade ingen egen fredsfrämjande kapacitet och begärde att Western European Union (WEU) skulle organisera en polisoperation för att stödja de lokala bosniska och kroatiska entiteterna att bilda en gemensam poliskår.

WEUDAM – Kroatien

På EU:s begäran och med dess finansiella stöd organiserades WEUDAM av Western European Union (WEU) i syfte att stödja upprättande av den nationella kroatiska minröjningsorganisationen CROMAC, Croatian Mine Action Centre.

Nederländska Landing Craft Rubber Motorized (LCRM) möts upp och bogseras av svenska stridsbåtar från stranden vid Mogadishus internationella flygplats. Som en del av EU Naval Force beredduppgift (secondary support task) levererar fartyget HNLMS Johan de Witt två fordon till EUCAP NESTOR. Detta sker genom en logistikoperation mot flygplatsen i Mogadishu. Svenska stridsbåtar agerar platformar för spaning och undersökning av stranden under den förberedande fasen och som närskydd för landstigande delar via den holländska LCU:n (Landing Craft Utility) under genomförandefasen.

Nyligen avslutade internationella insatser

Faktasidor om internationella insatser som avslutats de senaste fem åren.