CMAC – Kambodja

Som ett resultat av kriget i Kambodja fanns ett stort antal minor och oexploderad ammunition i berörda delar av landet. CMAC var det nationella minröjningscentret i Kambodja som erhöll stöd från många länder.

Sveriges bidrag var att genomföra kompetensöverföring vad avser minhundtjänst inklusive utbildning av hundar samt även att verka som rådgivare vid de första operationerna med de nya enheterna. 

SIDA svarade för finansieringen av det svenska bidraget. Totalt 50 hundar överlämnades till kambodjanska staten.