Riskerna för svensk säkerhet har ökat

I det försämrade säkerhetsläge Sverige befinner sig i är det avgörande att möta hoten mot samhället med en samlad svensk ansats. Det kräver att vi tar till oss allvaret i hotbilden, och agerar för att stärka vårt säkerhetsskydd, och vår motståndskraft, i totalförsvaret, och i samhället i stort. Det konstateras i Musts årsöversikt för 2023.

Utbildning av ukrainare
Utbildning av ukrainare
Kriget i Ukraina går in på sitt tredje år. "Det vore ett misstag att tro att en tillfällig begränsning i den ryska förmågan i vår region ger oss ett andrum", säger chefen för Must. Bilden visar utbildning av ukrainska soldater. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten
Thomas Nilsson i uniform vid en svensk flagga
Generallöjtnant Thomas Nilsson, chef för Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, Must. Foto: Försvarsmakten

I Europa går kriget i Ukraina in på sitt tredje år. Inget tyder på att kriget kommer att avslutas i närtid, varken via en militär seger eller en framförhandlad lösning. Ryssland driver kriget vidare och räknar med att den egna uthålligheten är större än Ukraina och Ukrainas partners.

– Så länge kriget i Ukraina pågår fokuserar Ryssland sina resurser där, men det vore ett misstag att tro att en tillfällig begränsning i den ryska förmågan i vår region ger oss ett andrum. Det är av största vikt att vi fortsätter att hålla ett högt tempo i stärkandet av Försvarsmakten och totalförsvaret. Rysslands förmåga att genomföra ett militärt angrepp mot Sverige är den dimensionerande hotbilden för Försvarsmakten, säger chefen för Must, Thomas Nilsson.

Ett annat allvarligt hot mot Sverige kommer från främmande underrättelseverksamhet. Främmande makts åtgärder på detta område är storskaliga och långsiktiga, och förutom Ryssland är det värt att lyfta fram kinesiska och iranska aktörer. I grunden syftar åtgärderna till att kunna påverka vitala svenska system, få tillgång till skyddsvärd information, och påverka vårt beslutsfattande och handlingsutrymme i en krissituation eller i krig.

– I det rådande allvarliga säkerhetsläget är det avgörande att vi kan möta hoten mot vårt samhälle med en samlad svensk ansats. Det kräver att vi tar till oss allvaret i hotbilden, och agerar för att stärka vårt säkerhetsskydd och vår motståndskraft. Årsöversikten är en del i denna ambition till informationsspridning, säger Thomas Nilsson.