Svenskt stöd i utveckling av Ukrainsk sappörsutbildning

Under 2018 hade Försvarsmakten i uppgift att stödja Ukraina i utvecklingen av landets säkerhetssektor. Uppdraget gällde stöd med utbildning och rådgivning där Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum, Swedec, ansvarade för två tjänster vid den kanadensiska ingenjörenheten i Kamenets-Podolsky. Utmaningar man mötte handlade bland annat om Natostandardiseringar, att Ukraina var ett land i väpnad konflikt och att anpassa utbildningar baserade på erfarenheter från Afghanistan till rådande omständigheter i Ukraina.

Utbildning i spaning längs väg med elever från försvarsuniversitetet. Foto: Försvarsmakten
Markering; Kamenets-Podolsky ligger i sydvästra Ukraina, nära gränsen mot Rumänien och Moldavien.

Efter regeringsbeslut 8 februari 2018, fick Försvarsmakten uppdraget att tillsammans med andra länder inom ramen för Operation Unifier, där Kanada är huvudansvariga, stödja Ukraina i att utveckla sin säkerhetssektor. Swedec ansvarade för två tjänster i uppdraget.

Verksamheten vid ingenjörenheten var i början inriktad på att utveckla och förbättra sappörutbildningen. För att lösa det svenska uppdraget med att ge stöd i utvecklingen genomfördes först besök i Ukraina för rekognosering, faktainhämtning samt att sätta sig in i den kanadensiska utvecklingsprocessen avseende nya utbildningar. 

Sappörsutbildning i Ukraina

Sappörinriktningen är en av 22 olika specialistinriktningar som man utbildar inom ingenjörkåren i Ukrainska försvarsmakten. Inom ingenjörkåren kallar man sig combat engineers eller assault engineer beroende på vilken inriktning man har eller vilken enhet man tillhör.

Sappörutbildningen är mest inriktad på explosivämnen och hantering av explosivämneshot och i viss utsträckning även utbildning i att bygga hinder. I praktiken handlar det om grunder i sprängtjänst, att lägga ut samt ta bort minfält, röjning av konventionell ammunition och oskadliggörande av hemmagjorda bomber samt forcering, brytning och upprättande av hinder.

Inledningsvis följde de svenska representanterna en del av IEDD-utbildningen som bedrevs vid det ukrainska minröjningscentrumet.

Arbetsinsatser inom två huvudområden

De arbetsinsatser Swedec bidrog med gjordes inom två områden.  Dels ett område kallat Engineer Development Team (EDT) och dels ett område kallat Explosive Threat and Hazard Awareness and Recognition (ETHAR).

Det huvudsakliga syftet med EDT var att likrikta sappörutbildningen samt göra den Nato-standardiserad. Man jobbade i arbetsgrupper med personal från olika ukrainska fältarbetsenheter samt personal ur Operation Unifier. Innehållet i de utbildningar som skapades gjordes enligt kanadensisk standard. Under framtagandet av utbildningen fick man bland annat arbeta runt problemet att Kanada är ett land som skrivit på Ottowa-konventionen, som förbjuder personminor, medan Ukraina är ett land i väpnad konflikt där personminor används i stor omfattning.

ETHAR-verksamheten var baserat på ett mobilt träningsteam med fyra kanadensare och en svensk. Vid den första utbildningen deltog tjugo elever från försvarsuniversitetet, i huvudsak blivande bataljonchefer och några blivande kompanichefer. Vid det ukrainska försvarsuniversitetet hade man identifierat explosivämneshotet som ett av de större problemområdena i östra Ukraina.

Utbildningsunderlaget var baserat på kanadensiska arméns lärdomar från Afghanistan. Under utbildningen blev det mycket tydligt att den behövde anpassas ordentligt efter ukrainska förhållanden. En av de blivande bataljonscheferna påtalade detta med stor tydlighet.
– Detta är inte Afghanistan. Detta är Ukraina och här har vi indirekt eld, prickskyttar, trådminor, kuperad terräng, massor av tät skog och bebyggelse. Efter att delar av utbildningen korrigerats så blev utbildningsveckan uppskattad av eleverna och de sa att de var säkra på att de skulle ha nytta av de nya kunskaperna.

Erfarenheter inför kommande uppdrag

Då samtliga elever hade praktisk striderfarenhet från östra Ukraina gavs det många tillfällen till samtal och erfarenhetsutbyte. De ukrainska befälen var öppna och delade gärna med sig av sina erfarenheter. Personalen från Swedec fick i och med uppdraget i Ukraina kunskap och erfarenhet från ytterligare ett område och den miljö och de förutsättningar som råder där. Detta läggs till den digra erfarenheten kring explosivämneshot som inhämtats genom tjänstgöring i ett flertal andra konfliktområden. Swedec kommer att lämna stöd till Ukraina även under 2019.