Nya spår på välkänd mark

Terrängen är välkänd för Militärregionen syds nya chef, Jan Pålsson, efter att ha verkat i många olika befattningar på Revingehed och i Skåne. Såväl militärt som civilt, nu är han tillbaka med nytt uppdrag för regionens räkning.

Chefen för Militärregion syd, överste Jan Pålsson. Foto: Janne Bohman/Försvarsmakten
Ställföreträdande chef insatsstaben general Urban Molin. Foto: Janne Bohman/Försvarsmakten
Överlämning från chefen Södra skånska regementet till chefen Militärregion syd. Foto: Janne Bohman/Försvarsmakten
Bland gästerna syntes polischef Stefan Sinteus och chefen för andra NSE Lars Bergecliff. Foto: Janne Bohman/Försvarsmakten
Regionens Hemvärnsbataljoner var representerade. Foto: Janne Bohman/Försvarsmakten
Göta ingenjörregemente (Ing 2) var representerade av Michael Ginér. Foto: Janne Bohman/Försvarsmakten
Marinbasens Fredrik Hansson. Foto: Janne Bohman/Försvarsmakten
Chefen Helikopterflottiljen Jonas Nellsjö. Foto: Janne Bohman/Försvarsmakten
Chefer för Södra Skånska regementet - Peter Nilsson, Militärregionen Syd Jan Pålsson, och insatsstabens Urban Molin. Foto: Janne Bohman/Försvarsmakten

– Det är med stort engagemang och glädje jag går in i befattningen som chef för Militärregion syd. Att de regionala cheferna från 180101 är fristående är en av flera tydliga ambitionshöjningar från politisk sida och från ÖB, säger den nytillträdde chefen.

Det är förstås också en stor glädje att få återse Revingehed, en plats i mitt hjärta och den plats där MRS stab finns. Jag vill passa på att särskilt uttrycka min tacksamhet till P 7 som värdförband för sitt nuvarande och kommande understöd av regionen med stab. Vårt samarbete är viktigt, fortsätter Pålsson.

Tidigare har chefen för Södra skånska regementet tillika varit chef för även militärregionen, men nu kommer det att bli chef för en fristående region.

Ursprunget

Jan Pålsson är bördig från nordöstra Skåne där han startade sin karriär på dåvarande pansarregementet (P 6) i Kristianstad. Resan har därefter gått via Skånska dragonregementet P 2, Södra skånska regementet P 7, Afghanistan och högkvarteret för att nu ta över ledningen i södra regionen.

En kraftfull region

Södra Sverige med militärregion Syd utgör förstås en viktig del av hela landet. Här finns Östersjöperspektiv, närhet till kontinent, befolkningscentra, handelsutbyten, särskild infrastruktur, strategisk produktion mm som påverkar vårt sätt att analysera militära och civila försvars- och skyddsbehov.
Militärregion Syd består geografiskt av länen Skåne, Blekinge, Kronoberg, Kalmar, Jönköping och Östergötland. Här finns två Polisregioner representerade, militära förband från armén, flyget och marinen och här finns aktiva hemvärnsförband och frivilligorganisationer.

– Förutom sex län, 84 kommuner, Polis, andra myndigheter och företag, finns framförallt nästan 2,5 miljoner människor i regionen, säger Jan Pålsson. Alla dessa är beroende av oss i de krisledande myndigheterna vid olyckor, katastrofer, kriser och krig. Och vi är beroende av dem, säger Jan Pålsson.

Fortsatt utveckling

– Totalförsvaret är den samlade effekten av det militära och civila försvaret. För att vi tillsammans ska lyckas måste samverkan och samövning fortsätta utvecklas, fortsätter Pålsson.

Var och en med ansvar måste vara medveten om att olika hot påverkar Sverige direkt och indirekt, varje dag. Det är vår uppgift, var och en och tillsammans, att förbereda oss för olika risker, hot, kriser och t.o.m. krig. Att dessutom vara skicklig, synlig och tydlig och att vi agerar direkt när det händer signalerar trygghet till medborgare, och det signalerar respekt i omvärlden, betonar regionchefen.

– Jag ser fram mot att samarbeta med länsstyrelser, regioner, poliser, räddningstjänster och andra civila aktörer. Jag ser också fram mot samarbete med de militära förbanden och hemvärnsförbanden inom och utanför regionens gränser, avslutar Jan Pålsson.