Ökad brigadförmåga i armén

Idag startar en av arméns viktigaste ledningsträningsövningar på Ledningsstridsskolan i Enköping. Under 10 dagar kommer 750 officerare, soldater och civilanställda att bidra till att öka brigadstabernas förmåga att leda underställda förband.

42.Mekaniserade bataljonstaben i fält under Arméövning 15. Under övningen kommer stora delar av Sveriges arméförband samlas i området runt Vättern. Övningens huvudsyfte är att öva det nationella försvaret och då främst förmågan för arméförbanden att agera och samverka som en brigad.
42.Mekaniserade bataljonstaben i fält under Arméövning 15. Under övningen kommer stora delar av Sveriges arméförband samlas i området runt Vättern. Övningens huvudsyfte är att öva det nationella försvaret och då främst förmågan för arméförbanden att agera och samverka som en brigad.
Foto: David Gernes / Försvarsmakten

Arméns stabs- och sambandsövning, ASSÖ 17, genomförs som en del av övningsserien under året och som grund ligger samma scenario som kommer att användas i Försvarsmaktens övning Aurora 17. Fokus ligger på att leda väpnad strid på marken och försvara Sveriges gränser.

Under ASSÖ 17 är det främst den 2:a brigadens stab som övas, och det övergripande målet är att befästa rutiner i ledning och stabstjänst. 

− Målet för övningen är att brigaden ska kunna avvärja luftlandsättning, och slå en på marken framryckande mekaniserad motståndare. De ska också kunna samordna logistik, sjukvård och underrättelseinhämtning i sitt område, säger överstelöjtnant Claes Sylvén, planeringsansvarig för ASSÖ 17.

För att brigadstaben ska få en så bra träning som möjligt, deltar även Armétaktisk stab, Militärregion mitt, delar av 3:e brigadstaben samt betjäningsförband. Dessa förband/staber är i olika grad även övade. Brigadstaben kommer även under delar av övningen att vara fältgrupperad i anslutning till Ledningsregementet.