Tillsammans mot terrorism

Sedan 2008 finns en handlingsplan som EU tagit fram för att förbättra säkerheten i fråga om sprängämnen och för att göra det svårare för terrorister och andra kriminella att tillverka sådana ämnen och terroristbomber. Det handlar i korta drag om att förebygga, upptäcka och åtgärda tillverkning av sprängämnen och så kallade hemmagjorda bomber. 

Marcus Fjällgren förbereder ett försök med en improviserad sprängladdning. Foto: Försvarsmakten

Den nationella gruppen för sprängämnessäkerhet i Sverige, även kallad NagExpSec, har under 2013 arbetat med vägledning till den EU-förordning som begränsar tillgången till kemiska produkter som tillsammans med andra ämnen kan användas för att tillverka sprängämnen. I detta arbete har Myndigheten för samhällskydd och beredskap, MSB, tillsammans med Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum, Swedec, genomfört ett stort antal studier på området improviserad explosivanordningar och hemgjorda sprängämnen. Ett första resultat blev nya regler från den 1 september 2014 för hanteringen av och tillgången till vissa kemiska produkter. 

Fler tester och försök

Behöver fler ämnen regleras? Det är en av frågorna som den nationella gruppen för sprängämnessäkerhet ställt sig och som en följd av det görs fler tester och försök.

Fyra försöksserier med olika utgångsämnen och recept har genomförts under hösten vid Swedec i Eksjö. De råvaror för sprängämnen som nämns i lagstiftningen används i försöken samt några andra intressanta typer av produkter som kan vara aktuella. Ingemar Malmström, chef på enheten för farliga ämnen på MSB, har tillsammans med sina kollegor deltagit i genomförandet av försöken i Eksjö med stöd av Marcus Fjällgren som är ammunitionstekniker på Swedec.

– Resultatet vi får efter försöken gör att vi kan besluta vilka ytterligare ämnen vi vill reglera eller begränsa tillgången till, förklarar Ingemar.

Nyttan är stor 

– Även polisen och deras tekniker får mer kunskap om vad det kan vara de hittar på en brottsplats och vad det kan användas till i orätta händer, fortsätter han. Vi gör genom lagstiftningen det svårare för terrorister att nå komponenter för att göra hemmagjorda bomber. De måste ta till allt mer vågade metoder för att få tillgång till beståndsdelar för tillverkningen. På så sätt tvingar vi ut dem i ljuset, säger Ingemar.

Swedec som är en del av Totalförsvaret har en unik kompetens inom området och utvecklar metoder och tekniker för att upptäcka och oskadliggöra hemmagjorda sprängämnen och improviserade sprängladdningar. Metoder och tekniker som också lärs ut till anställda i Försvarsmakten och Polisen under utbildningarna som Swedec genomför regelbundet.

– Försöken har gett oss ny kunskap som för oss på Swedec resulterar i utveckling av nya tekniker och metoder för oskadliggörande, berättar Marcus Fjällgren.

Genom att flera myndigheter samarbetar inom arbetsgruppen för sprängämnessäkerhet underlättas arbetet mot terrorism och möjligheterna till allvarliga brott där människor omkommer och skadas begränsas.