På väg mot officersyrket

Utbildningsvåren vid Markstridsskolan är i full gång. Skolan är full av elever, både i Skövde och i Kvarn som genomgår kurser på olika nivåer och i olika längder. I Kvarn finns just nu och två terminer framåt kadetter som är mitt i sin utbildning till taktiska officerare. Hittills har utbildningen genomförts på Militärhögskolan Karlberg, men nu är det dags för verksamhetsförlagd utbildning.

Håkan Broström överser ett moment under grundkurs strid i bebyggelse Foto: Caroline Segerdahl
Efter ett genomförande ger lärarna återkoppling och utvärderar vad som varit bra och vad som kan göras bättre till nästa gång. Foto: Caroline Segerdahl
Anläggningen för strid i bebyggelse har flertalet olika hustyper för att öva realistiskt i. Foto: Caroline Segerdahl

Kadetterna som går officersprogrammet, OP, vid Militärhögskolan Karlberg med inriktning mot markstrid kommer att läsa totalt ett år vid MSS. Här är de för att få en djupare kunskap inom militärteknik, krigsvetenskap och ledarskap och för att få en mer praktisk utveckling av de kunskaper man har med sig från Karlberg.

Strid i bebygglese

Under några veckor i mars genomför dessa kadetter en grundkurs i den stora anläggningen för strid i bebyggelse som ligger i Kvarn, strax utanför Motala. Kursen genomförs som en del i ämnet krigsvetenskap, där kadetterna inom området strid i bebyggelse ska utveckla färdigheter i att leda sina plutoner i den här typen av miljö, samt få en förståelse för den helhet som de ingår i. De ska förstå hur det hänger ihop på kompani- och bataljonsnivå, för att på ett bra sätt kunna agera i sin roll som plutonchef.

— Miljön för strid i bebyggelse är komplicerad och i den här kursen lär man ut hur man går tillväga från grunden, berättar Håkan Broström som är kursansvarig i krigsvetenskap vid den verksamhetsförlagda utbildningen för kadetterna vid officersprogrammet. När man ska agera i byggnader är det ofta så att man måste anpassa sig efter att det befinner sig civilpersoner inne i dem och då tillkommer en hel rad aspekter som man måste vara medveten om. Allt eftersom kursen pågår ökar svårighetsgraden och man lägger till moment som gör att man måste göra etiska överväganden och ta hänsyn till mer än själva striden.

En högskoleutbildning med mycket praktik

Officersprogrammet är en högskoleutbildning, vilket innebär att de kurser som kadetterna genomför vid MSS också ger högskolepoäng, precis som när de studerar vid Karlberg. Under sin tid på MSS får kadetterna en djupare kunskap och en möjlighet att mer direkt pröva teorier och öva färdigheter inom olika områden. Krigsvetenskapen är ett sådant ämne, som bland annat innefattar taktik och stridsteknik.

— Krigsvetenskap är ett väldigt brett ämne och just nu är vi inne i den del som fokuserar på strid i bebygelse. Mitt jobb som kursansvarig är att se till att deras utbildning utformas på ett sådant sätt att de möter de övergripande lärandemålen, säger Håkan Broström. Den här grundkursen i SIB- anläggningen är bara en del av utbildningen inom den övergripande kursen Taktik Strid i Bebyggelse och när de är klara ska de ha nått både förståelse och färdigheter inom området.

En gemensam kurs

Själva anläggningen tillhör Markstridsskolan men den är till för att utbilda personal från hela Försvarsmakten. Grundkursen i strid i bebyggelse är en kurs som är öppen att söka för gruppchefer, specialistofficerare och taktiska officerare. Deltagarna kom från, förutom officersutbildningen, flera olika förband runt om i landet. Just för kadetterna vid officersprogrammet innebar avslutad kurs ett steg närmare sitt nya yrke.