Miljöhänsyn vid internationella insatser

Försvarssektorn har i många år samarbetat i miljöfrågan. Nu har sex generaldirektörer tillsammans antagit en ny gemensam miljöpolicy för hur miljöarbetet skall bedrivas, såväl nationellt som internationellt.

– Miljökrav ska så långt möjligt även ställas på de aktörer som arbetar på uppdrag av eller samverkar med sektorns myndigheter. Detta gäller exempelvis hur miljön ska skyddas vid internationella insatser, säger Ulf Bengtsson, generaldirektör för Försvarsmakten.

Hur påverkas miljön vid en internationell insats?

Miljöaspekter kan utgöra en belastning eller en framgångsfaktor - eller både och - för fredsfrämjande insatser. Förutom den miljöpåverkan som konflikten i sig orsakar, kan miljöfaktorer också inverka på konflikten som avses lösas och även på lösningen själv.

– Miljöarbetet i en insats är inte bara viktigt för att vi ska lämna ett så begränsat ekologiskt fotavtryck som möjligt. Det är också viktigt ur ett säkerhetsperspektiv eftersom konsekvenserna av en otillräcklig hänsyn till miljön kan skapa en situation som äventyrar truppens huvuduppgift, säger Ulf Bengtsson.

Exempel på negativa konsekvenser kan vara överutnyttjande av naturresurser som påverkar lokalbefolkningens levnadsförhållanden, vilket kan medföra minskat förtroende från lokalbefolkningen mot insatsen och personalen.

Försvarssektorn består av följande sex myndigheter: Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Fortifikationsverket, Försvarets radioanstalt, Försvarets forskningsinstitut och Försvarshögskolan