Säkerhetsutveckling i Kosovo

Ett fungerande samhälle behöver en säkerhetssektor som respekterar mänskliga rättigheter, och som är effektiv och kapabel. Utvecklingen av detta i Kosovo sker inom ramen för något som kallas säkerhetssektorreform (SSR) inom vilket tre svenska officerare för närvarande tjänstgör som rådgivare.

Överstelöjtnant Ulf Schröder arbetar som rådgivare åt Mentor Hoxhaj, chef för Kosovos krisledningscentral. Med på bilden står även Klaus Helsted från KFOR Headquarters som även han stöttar Kosovo Security Council Situation Centre. Foto: Försvarsmakten
Överstelöjtnant Ulf Schröder utanför regeringsbyggnaden i Kosovo där han arbetar.
Överstelöjtnant Ulf Schröder utanför regeringsbyggnaden i Kosovo där han arbetar. Foto: Försvarsmakten
Överstelöjtnant Ulf Schröder utanför regeringsbyggnaden i Kosovo där han arbetar. Foto: Försvarsmakten

Kosovo utropade sig som självständig stat 2008 men har fortfarande ett stort behov av stöd med att bygga upp statsapparaten. De svenska militära bidragen stödjer inte bara en säker omgivning med militära enheter utan har också sedan slutet av 2007 officerare som tjänstgör inom Säkerhetssektorreformen (SSR). Stödet till Kosovos säkerhetssträvanden är en viktig del av framtidens militära bidrag från Sverige nu när den militära närvaron i form av soldater i kompanier och plutoner minskar, i enlighet med Natos beslut.

De områden Sverige stödjer är för närvarande Kosovos krisledningscentral, Ministeriet för Kosovos Säkerhetsstyrkor (MKSF) och det svenska kansliet.

Kosovos krisledningscentral

Kosovos krisledningscentral svarar för en dygnet runt-uppföljning av läget i och omkring Kosovo och stödjer samt koordinerar vid situationer som kräver nationell krishantering.
Överstelöjtnant Ulf Schröder arbetar vid krisledningscentralen som rådgivare dels vid uppbyggnad av förmågor och dels till chefen för centralen i krishanteringsfrågor. 
– Det handlar inte om att applicera en svensk lösning på säkerhetsutvecklingen, utan det krävs en kulturell anpassning som möter upp de särskilda behoven som Kosovo har. På sikt ska det bli en kosovansk lösning, berättar Ulf Schröder. 
– Det är otroligt spännande att få vara med att utveckla och bygga en nation men det krävs en stor portion av ödmjukhet. Hela SSR-åtagandet bygger på hjälp till självhjälp och jag tror på den här uppgiften, fortsätter han.

De kapaciteter som är under uppbyggnad är bland annat förmågan till nationell lägesuppfattning, förmåga att agera riskreducerande vid kris eller katastrof samt stödförmågan till ledning vid kris och katastrof.

I uppgiften som rådgivare ingår även samarbeten med övriga delar av KFOR samt aktörer från andra nationer och organisationer för bästa möjliga gemensamma effekt. För närvarande pågår också ett samarbete med United Nations Development Program (UNDP) som går ut på att stödja krisledningscentralen med utbildningsinsatser ibland annat engelska.