Försvarsmaktens personalansvarsnämnd

Personal i Försvarsmakten som misstänks för allvarliga fel i tjänsten kan anmälas till Försvarsmaktens personalansvarsnämnd, FPAN.

Försvarsmaktens personalansvarsnämnd (FPAN) inrättades den 1 juli 1994 i samband med att den nya myndigheten Försvarsmakten bildades.

FPAN prövar frågor om:

1. Skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden om det inte gäl­ler att avbryta en provanställning,

2. Disciplinpåföljd för arbetstagare som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosatt sina skyldigheter i anställningen,

3. Anmälan till åtal av anställd som i sin anställning skäligen kan misstänkas för att ha begått brott.

4. Avstängning från arbetsplatsen.

FPAN:s ansvarsområde omfattar alla anställda vid Försvarsmakten, det vill säga både yr­kesoffi­cerare, soldater, sjömän och civila men även alla anställda i Försvarsmaktens reserver. Un­dan­tagna från FPAN:s ansvarsområde är de som innehar chefsbefattningar där rege­ringen fattar beslut om anställning.  vilka i frågor om disciplinansvar, åtalsanmälan samt avskedande prövas av Sta­tens ansvarsnämnd. Dess­utom undantas de som tjänstgör utomlands i en internationell militär insats från FPAN:s prövning i frågor om disciplinansvar samt åtalsanmälan.

Bestämmelser om FPAN:s verksamhet finns i myndighetsförordningen, förord­ningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten samt i föreskrifter med interna be­stämmelser för Försvarsmakten (FIB 2010:8).

FPAN består av sju ordinarie ledamöter samt personliga ersättare för dessa. Viceamiral Jan Thörnqvist är ordförande i FPAN. Övriga ledamöter är chefsjuristen, personaldirektören, av ÖB utsedd chef samt tre ledamöter från arbetstagarsidan.