Försvarsmakten tar nya steg mot ett hållbart försvar

Försvarsmaktens miljöarbete bidrog till Sveriges åtagande att uppnå FN:s globala hållbarhetsmål under 2020. Den tidigare miljöredovisningen uppgraderas nu till en hållbarhetsredovisning där miljö, social- och ekonomisk hållbarhet redovisas.

Pilot cyklar till flygplan.
En stridspilot cyklar till sitt flygplan. Det interna hållbarhetsarbetet är en viktig del i Försvarsmaktens tillväxt. Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten
Man och kvinna på fartyg.
Försvarsmaktens hållbarhetsredovisning för 2020 redovisar miljö, social- och ekonomisk hållbarhet. Foto: Axel Öberg/Försvarsmakten
Naznoush Habashian
Naznoush Habashian, hållbarhstechef vid Försvarsmakten. Foto: Emy Åklundh/Försvarsmakten

Försvarsmakten växer i storlek och styrka efter beslut av riksdag och regering. När det sker tas stor hänsyn till hållbarhet.

– Det ska ske miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart. Vi har kommit långt inom samtliga områden, vilket man kan läsa om i vår hållbarhetsredovisning för 2020, säger Naznoush Habashian, hållbarhetschef vid Försvarsmakten.

Det interna hållbarhetsarbetet är en viktig del av Försvarsmaktens tillväxt och myndigheten följer Sveriges åtaganden i att bidra till att FN:s globala mål för hållbar utveckling uppnås. Det handlar om långt fler mål än de rent miljömässiga. Under punkten social hållbarhet ryms frågan om jämställdhet.

– Jämställdhet och jämlikhet utgör en del av de demokratiska värden som Försvarsmakten försvarar. Därför finns långsiktiga målsättningar för att öka exempelvis andelen kvinnor på alla nivåer inom organisationen, säger Naznoush Habashian.

Under 2020 har många chefer genomfört Försvarsmaktens gender coach-program, som syftar till att analysera verksamheten utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Samtidig pågår ett långsiktigt arbete med attraktionsskapande aktiviteter kring rekrytering och personalutveckling för att öka bland annat andelen kvinnor på alla nivåer.

Ur den ekonomiska hållbarhetsaspekten utvecklar Försvarsmakten exempelvis arbetet med hållbara upphandlingar ur ett livscykelperspektiv och cirkulär ekonomi. Ett exempel på detta är utvecklingen inom området textilier.

– Vi ser över möjligheterna att materialåtervinna vissa av de textilier som i dag går till förbränning och energiåtervinning. Detta projekt kan ses som en naturlig efterföljare av upphandlingen av Fältbyxa 90 lätt, där det kravställdes att tyget delvis skulle innehålla återvunnet material, säger Naznoush Habashian

Under 2020 har även klimat- och sårbarhetsanalyser av verksamheten utgjort en viktig grund för den miljömässiga hållbarhetsaspekten. Syftet har varit att identifiera risker och sårbarheter. Dessa har sedan legat till grund för implementeringen av klimatanpassningsåtgärder i verksamheten.