Om verksamheten vid Vättern

Övnings- och skjutfält som utgör nödvändiga produktionsresurser för Försvarsmaktens övningar med förekommande utrustning och vapensystem är därför områden av riksintresse. Karlsborgsfälten är sådana områden, som används av olika förband inom Försvarsmakten och av Försvarets Materielverk.

Kråks skjutfält. Foto: Försvarsmakten

Nedan följer en sammanställning av Försvarsmaktens verksamhet vid skjutfälten i Vätternområdet. Se även den fullständiga redovisningen av riksintresse för totalförsvarets militära del med ingående värdebeskrivningar. 

Omfattande skjutfält och skjutbanor

Följande skjutfält och skjutbanor omfattas av begreppet ”Karlsborgsfälten”:

  • Kråks skjutfält
  • Flygskjutmålet Hammaren
  • Hammarnäsets och Nytorps skjutfält
  • Provplats Karlsborg (del av Hammarnäset)
  • Flugebyns övningsfält
  • Övningsfält Ny 1, Ny 2 och Ny 3 (område av betydelse för totalförsvarets militära del)
  • Perstorps skjutbanor
  • Artparkens skjutbana inom fästningsområdet (intresse för totalförsvarets militära del)
  • Vabergets övningsfält (område av betydelse för totalförsvarets militära del)

All information om respektive plats finns beskriven i Försvarsmaktens bilaga om riksintressen i Västa Götaland (sidan 47).

Försvarsmaktens verksamhetsförutsättningar

Försvarsmaktens huvuduppgift är enligt riksdagens beslut 2009-06-16 förmågan till väpnad strid (prop. 2008/09:140 Ett användbart försvar, bet. 2008/09FöU10, rskr. 2008/09:292). Övnings- och skjutfält som utgör nödvändiga produktionsresurser för Försvarsmaktens övningar med förekommande utrustning och vapensystem är därför områden av riksintresse. Karlsborgsfälten är sådana områden, som utnyttjas av olika förband inom Försvarsmakten och av Försvarets Materielverk.

Inom fälten kan olika övningsmoment genomföras med skarp ammunition från flera skjutområden samtidigt med riskområdena belägna inom fältets egna gränser. Sådana övningar kan enbart genomföras på särskilt anordnad mark som fritt kan disponeras av Försvarsmakten. Det är väsentligt att denna funktion kan skyddas och bibehållas.

Skyddsvärda naturvärden

Fälten har, som så många andra skjutfält, stora naturvärden. De skyddsvärda naturvärdena har dock i allt väsentligt uppstått som en direkt eller indirekt följd av den militära övningsverksamheten med mekaniserade förband på de stora öppna ytorna samt skogsbruk som är anpassat efter Försvarsmaktens övningsbehov. Försvarsmakten ser inga påtagliga konflikter med bevarandeintresset på fälten.

Länsstyrelsen i Skaraborgs län fattade beslut om tillstånd enligt miljöskyddslagen att bedriva militär verksamhet i Karlsborgsområdet 1994-04-14, dnr 2410-17579-91. Koncessionsnämnden fattade beslut om villkor för verksamheten på Kråks skjutfält 1995-02-27. Den prövade verksamheten omfattar bland annat skjutning med fin- och grovkalibrig ammunition samt sprängningar som påverkar omgivningen utanför skjutfältets gräns genom buller i olika omfattning. Vid en framtida omprövning av skjutfältets miljötillstånd är det av mycket stor betydelse att ny störningskänslig bebyggelse inte tillåts i sådan närhet av fältet att det uppstår risk för begräsningar av verksamheten, då det skulle innebära en påtaglig skada för riksintresset.

Länsstyrelsen i Skaraborgs län meddelade den 16 juni 1997 tillstånd enligt miljöskyddslagen för Försvarets materielverk (FMV) avseende provningsverksamhet i Karlsborg, Askersunds och Motala kommuner avseende, bland annat, användandet av Flygskjutmålet Hammaren. Försvarsmakten har genom anmälan till Generalläkaren den 8 oktober 2010 meddelat att Försvarsmakten, genom Skaraborgs flygflottilj F7 den 15 oktober 2010, övertar ansvaret som verksamhetsutövare enligt miljöbalken för skjutmålet.

Specifikt om flygskjutmålet Hammaren

Flygskjutmålet Hammaren är beläget vid Vätterns strand söder om Kråks skjutfält och tillkom år 1951. Området används för flygverksamhet och skjutövningar mot fasta mål placerade i sjön, med eller utan vapenverkan. För närvarande pågår en förnyad tillståndsprövning enligt miljöbalken av verksamheten.

Försvarsmakten använder i huvudsak ”blyfri ammunition” vid Flygskjutmålet Hammaren. Den ammunition som används i verksamheten utgörs av olika typer av fin- och grovkalibrig ammunition. Vid skjutningar hamnar restprodukterna i vatten och i mycket liten omfattning i omgivande terräng.

Försvarsmakten vill poängtera att de metaller som framförallt ingår i den ammunition som myndigheterna inom totalförsvarets militära del använder i flera studier har uppvisat en låg/mycket låg löslighet. Exempel på referens för detta är FOI, Korrosion av ammunitionsbly i akvatisk miljö 2014-2017 (FOI Memo 6323). Halten fasta metaller i sedimenten inom begränsade målområden kan lokalt bli hög. Försvarsmakten bedömer dock med ledning av ovanstående det som osannolikt att halten metaller i vattenmassan/vattenmiljön skulle bli hög.

I fråga om påverkan på ytvattenkvalitet, dricksvattenkvalitet eller akvatiskt liv i området hänvisar Försvarsmakten till den omfattande och mångåriga kontroll som utövas av Vätterns vattenvårdsförbund.

Skjutning med brisant ammunition (det vill säga skjutning med granater som exploderar över mark eller vattenytan) är  förbjuden i Vättern sedan 1978.

Specifikt om Provplats Karlsborg (del av Hammarnäset)

Försvarets Materielverks (FMV) provplats Hammarnäset inkluderar även öarna Stora Röknen och Röknehuvud i Vättern, i Askersunds och Motala kommuner. På denna plats bedriver FMV provverksamhet av ny materiel och ammunition. Verksamheten är miljöprövad och tillståndsgiven 2010-11-18. Ett av villkoren i miljötillståndet är för närvarande under omprövning och avvaktar regeringens avdömning. För vidare information kontakta FMV.