Om verksamheten vid Vättern

Karlsborgsfälten är övnings- och skjutfält belägna vid Vättern. Övnings- och skjutfält utgör en så kallad produktionsresurs som är en nödvändig förutsättning för Försvarsmakten att upprätthålla sin förmåga i linje med riksdagens beslut (prop.2020/21:30, bet.2020/21:FöU4, rskr. 2020/21:136).

Kråks skjutfält.
Kråks skjutfält.
Kråks skjutfält. Foto: Försvarsmakten

Givet sin betydelse för Försvarsmaktens förmåga är områdena utpekade som riksintresse. En fullständig redovisning av riksintresse för totalförsvarets militära del med ingående värdebeskrivningar finns att hitta här.

Försvarsmaktens verksamhetsförutsättningar

Försvarsmaktens huvuduppgift är att försvara Sverige mot ett väpnat angrepp. Uppgiften förutsätter möjlighet att öva Försvarsmaktens förmåga i en verklighetstrogen miljö. Inom ramen för uppgiften skjuter Försvarsmakten på mål inom fältet gräns med målområde på land och riskområden utöver vatten.

Karlsborgsfälten

Följande övnings- och skjutfält, samt skjutbanor omfattas av begreppet "Karlsborgsfälten":

  • Kråks skjutfält
  • Flygskjutmålet Hammaren
  • Hammarnäsets övningsfält och Nytorps skjutfält
  • Flugebyns övningsfält
  • Perstorps skjutbanor
  • Artparkens skjutbana inom fästningsområdet
  • Vabergets övningsfält

Information om respektive plats finns beskriven i Försvarsmaktens bilaga om riksintressen i Västra Götaland. Läs mer om avlysningar här.

Skyddsvärda naturvärden

Karlsborgfälten har som många andra övnings- och skjutfält stora naturvärden. De skyddsvärda naturvärdena har uppstått som en direkt eller indirekt följd av den militära övningsverksamheten, samt vid skogsbruk som är anpassat efter Försvarsmaktens övningsbehov.

Länsstyrelsen i Skaraborgs län fattade beslut om tillstånd enligt miljöskyddslagen att bedriva militär verksamhet i Karlsborgsområdet, dnr 2410-17579-91. Den prövade verksamheten omfattar bland annat skjutning med fin- och grovkalibrig ammunition, samt sprängningar som påverkar omgivningen utanför skjutfältets gräns genom buller i olika omfattning.

Flygskjutmålet Hammaren

Flygskjutmålet Hammaren är beläget vid Vätterns strand söder om Kråks skjutfält och tillkom år 1951. Området används för flygverksamhet och skjutövningar mot fasta mål placerade i sjön, med eller utan vapenverkan. Försvarsmakten har genom anmälan till Försvarsinspektören för hälsa och miljö den 8 oktober 2010 meddelat att Försvarsmakten, genom Skaraborgs flygflottilj F7 den 15 oktober 2010, övertar ansvaret som verksamhetsutövare för skjutmålet enligt miljöbalken.

Försvarsmakten använder idag endast blyfri ammunition vid Flygskjutmålet Hammaren. Vid skjutningar hamnar restprodukterna i vatten. Utifrån studier genomförda av Totalförsvarets forskningsinstitut framgår det att de metaller som framförallt ingår i ammunition har uppvisat låg till mycket låg löslighet i vattenmiljö (Korrosion av ammunitionsbly i akvatisk miljö 2014-2017, FOI Memo 6323). Skjutning med brisant ammunition (det vill säga skjutning med granater som exploderar över mark eller vattenytan) är förbjuden i Vättern sedan 1978 för Försvarsmakten.

Vätternvårdsförbundet genomför löpande kontroll av ytvattenkvalitet, dricksvattenkvalitet eller akvatiskt liv. Mer information om arbetet finns att hitta här.

Försvarets materielverk (FMV) och Provplats Karlsborg

I Karlsborg har även Försvarets Materielverk (FMV) en provplats vid Hammarnäset som inkluderar öarna Stora Röknen och Röknehuvud i Vättern. Här bedriver FMV provverksamhet av materiel och ammunition. Verksamheten har miljötillstånd daterat 2010-11-18. Mer information om FMV:s verksamhet finns att hitta här. För vidare frågor om FMV verksamhet kontakta: registrator@fmv.se.

Karlsborgs flygplats med tillhörande flygverksamhet

Från Karlsborgs flygplats bedrivs flygverksamhet över bland annat Karlsborgsfälten men också över Vättern med såväl transportflyg, helikoptrar samt obemannade flygfarkoster. Flygningar bedrivs i huvudsak dagtid men förekommer alla tider på dygnet och tidvis på låg höjd i syfte att exempelvis fälla fallskärmshoppare, öva mörkerflygning eller taktiskt uppträdande.

För mer information om Fortifikationsverkets arbete med renoveringen av rullbanan och sanering av PFAS, läs mer här.

Frågor och svar