Miljötillstånd

För att kunna utnyttja skjutfält, flygplatser och skjutbanor krävs det att Försvarsmakten som verksamhetsutövare har de miljötillstånd som miljöbalken med förordningar kräver.

Tillståndsprövningen av Försvarsmaktens miljöfarliga verksamhet är kopplad till Försvarsmaktens operativa effekt och förmåga samt till fastighetsförvaltning och infrastruktur.

Det är miljöprövningsenheten vid Ledningsregementet i Enköping som har uppgiften att se till att Försvarsmaktens miljöfarliga verksamhet blir tillståndsprövad eller anmäld i enlighet med gällande lagstiftning.

Processen att ta fram ett miljötillstånd är komplex och tar ofta lång tid. Miljöprövningsenheten bär huvudansvaret för att kontakta berörda länsstyrelser, myndigheter, organisationer och enskilda avseende prövning. Varje prövning av ett miljötillstånd utgår från en framtagen verksamhetsbeskrivning som omfattar behov av skjutdagar, nätter och helgdagar, samt vilka vapensystem som ska användas. Den kompletteras med en miljökonsekvensbeskrivning som tas fram. Verksamhetsbeskrivningen tar sikte på hur aktuell verksamhet ska bedrivas samt de förändringar som kan förutses cirka tio år framåt i tiden.

Miljöprövningsenheten projektleder arbetet till en färdig tillståndsansökan med formulering av Försvarsmaktens yrkanden, och lämnar ansökan till berörd prövningsmyndighet, för närvarande är det miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen.