Försvarsmaktens arbete med PFAS

Försvarsmakten ser allvarligt på spridningen av högfluorerade ämnen och arbetar aktivt tillsammans med myndigheterna i försvarssektorn (Fortifikationsverket, Försvarets radioanstalt, Försvarshögskolan, Försvarets materielverk, Totalförsvarets forskningsinstitut) och övriga berörda svenska myndigheter för att söka tekniska lösningar, bland annat för att begränsa/minimera hanteringen av dessa ämnen.

Släckning av hytt med vatten i form av så kallad släckdimma. Utbildningen i verkanstålighets sista del är en tillämpad slutövning där eleverna testas i de kunskaper de inhämtat tidigare under utbildningens gång. Alla tidigare momentövningar vävs nu samman till scenarion där sjömännen prövas under lite komplexare förhållanden. 
Sjöstridsskolan genomför en kurs i sjösäkerhet där blivande sjömän får lära sig bland annat brandförsvar ombord på fartyg, sjukvårdstjänst samt marin överlevnad och stridsmiljö. En del av kursen ingår också i säkerhetsutbildningen
Släckning av hytt med vatten i form av så kallad släckdimma. Utbildningen i verkanstålighets sista del är en tillämpad slutövning där eleverna testas i de kunskaper de inhämtat tidigare under utbildningens gång. Alla tidigare momentövningar vävs nu samman till scenarion där sjömännen prövas under lite komplexare förhållanden. 
Sjöstridsskolan genomför en kurs i sjösäkerhet där blivande sjömän får lära sig bland annat brandförsvar ombord på fartyg, sjukvårdstjänst samt marin överlevnad och stridsmiljö. En del av kursen ingår också i säkerhetsutbildningen "Basic Safety" som tillämpas för civil sjöfart.
PFAS (per- och polyfluorerade alkylsyror) är en hel grupp av syntetiska ämnen som är vanligt förekommande i bland annat klädimpregnering, ytbehandling, rengöring och olika typer av släckskum. Foto: Mattias Nurmela/Försvarsmakten

Det är av stor vikt att ett nära samarbete sker mellan berörda myndigheter och aktörer. PFAS-användningen och de föroreningar som har uppkommit genom denna användning utgör ett samhällsproblem med många aktörer.

Arbetet inom försvarssektorn sker exempelvis genom att:

  • Utföra kontinuerliga utredningar av föroreningar i mark, grundvatten och ytvatten
  • Medverka i kunskapsöverföring och delta i myndighetsgemensamma nätverk
  • Tillsammans med Försvarets Materielverk arbeta med tekniska lösningar och alternativa släckmedel
  • Planera för miljösäkrade infrastrukturella förändringar 
  • Löpande kommunicera myndighetens arbete till berörda parter
  • Medverka i myndighetsgemensamma samarbetsprojekt för att främja ny teknik och forskning

Åtgärder i dagsläget

Försvarsmakten genomför miljötekniska undersökningar som syftar till att utreda föroreningssituation inom fastighetsbeståndet. Utredningarna syftar till att ge svar på eventuella samband mellan konstaterade föroreningar och Försvarsmaktens användning av släckskum. I ett antal fall har samband konstaterats med åtföljande ansvar för Försvarsmakten. Försvarsmakten genomför även riskbedömningar relaterade till påträffade PFAS-föroreningar.

Försvarsmaktens bedömning är att det inte är rimligt att övergå till de fluorfria släckskum som erbjuds på marknaden eftersom de inte uppfyller de krav på släckkapacitet som krävs för att upprätthålla flygsäkerheten vid förbanden. Det handlar här om mycket korta insatstider för räddning av flygförare vid släckning av brinnande flygplan, i vissa fall med vapenlast, på flygplatser. Det pågår därför ett arbete för att hitta en ersättningsprodukt som både är fluorfri och som klarar Försvarsmaktens krav på verksamheten.

Försvarsmakten har tillsammans med försvarssektorn initierat ett samarbetsprojekt med Research Institutes of Sweden (RISE) avseende tekniskt och samhällsekonomiskt relevanta lösningar för substitution av släckmedel, spridningsbegränsning, rening och sanering. Projektet kommer att erbjuda fysiska testbäddar för utvärdering av nya forskningsrön och metoder/teknik för rening. Såväl svenska som internationella deltagare från universitet, högskolor och institutioner samt industri kommer att engageras.

Frågor om PFAS