SkyddC har identifierat risker längs norrlandskusten

”Vid ett stort utsläpp av svaveldioxid är riskområdet sex kilometer”

Första CBRN-kompaniet vid SkyddC har nyligen kartlagt norrlandskusten och där identifierat riskobjekt i närheten av Sundsvall, Härnösand och Örnsköldsvik.
– Vid sådana här händelser riskerar medborgarna i dessa städer att utsättas för allvarlig fara, säger översergeant Kristoffer Metzkes vid Totalförsvarets Skyddscentrum.

En del av övningen gick ut på att identifiera riskområden. Det görs fortfarande bäst utifrån kartor. Foto: Mattias Åkerlund/Försvarsmakten
Henrik Eriksson från SkyddC beskriver läget för representanter för Medelpads räddningstjänst. Foto: Mattias Åkerlund/Försvarsmakten

Det förändrade världsläget har inneburit att kemiska vapen numera, på vissa håll, är en realitet. Det är exempelvis bevisat att regimen i syrienkonflikten använt sig av kemiska vapen med fasansfulla konsekvenser. Men vad många inte vet är att såväl klorgas och svaveldioxid, två av de ämnen som användes i Syrien, även används vid industrier i vår närhet och skulle kunna utgöra en stor potentiell fara i händelse av olycka, läckage eller ännu värre; sabotage.

Vid en CBRN-händelse är det i första hand räddningstjänsten som ska agera, men med stöd av ”lagen om skydd mot olyckor” kan även resurser från Försvarsmakten nyttjas som en del av totalförsvaret. En sådan resurs skulle kunna vara första CBRN-kompaniet vid Totalförsvarets Skyddscentrum, SkyddC, i Umeå. SkyddC är Försvarsmaktens spjutspets vad gäller att reducera effekten av massförstörelsevapen, exempelvis kemiska vapen. Nyligen befanns sig kompaniet längs norrlandskusten för att, tillsammans med räddningstjänsten, kartlägga potentiella riskobjekt i Sundsvall, Härnösand och Örnsköldsvik och därigenom öka den totala förmågan att hantera händelser av CBRN-karaktär.

– Det har varit en mycket lyckad övning. Vi har tillsammans med räddningstjänsten på nämnda orter samverkat för att skapa större förståelse mellan våra respektive verksamhet och har identifierat riskobjekt, säger översergeant Kristoffer Metzkes som medverkade vid övningen i Sundsvall.

Kristoffer Metzkes, översergeant, på SkyddC. Foto: Mattias Åkerlund/Försvarsmakten

Efter norrlandskusten, längs E4:an, transporteras dagligen stora mängder industrikemikalier till företag i regionen. Med transporterna kommer risker som räddningstjänsten måste vara beredd att hantera.

– Skulle en olycka hända, säg att en tankbil välter, ska man vara medveten om att riskområdet kan vara flera kilometer från olycksplatsen. Inom det området, om det är ett farligt ämne, är det att betrakta som rent livsfarligt att befinna sig utan korrekt skyddsutrustning eller utan att rätt skyddsåtgärder vidtagits, säger Metzkes.

Han fortsätter;

– Ännu värre vore det om vi pratar storskaliga utsläpp vid till exempel en olycka eller en militär bekämpning i våra hamnar. Vid sådana händelser utsätts medborgarna i dessa städer för riktig fara och militära förband får en mycket begränsad handlingsfrihet i området. Vid ett större utsläpp av exempelvis svaveldioxid är riskområdet så stort som nästan sex kilometer och kring de här tre orterna, inom den radien, finns det ett flertal industrier som hanterar den här typen av ämnen och som på så sätt utgör en risk.

Metzkes menar vidare att övningen har försett kompaniet med värdefull kunskap och ökad lokalkännedom längs norrlandskusten. Samarbetet med räddningstjänsten har även inneburit att SkyddC har fått inblick i de lokala resurserna samt insikter i hur de bäst skulle kunna nyttjas på ett effektivt sätt.

– I sammanhanget bör det ändå nämnas att svenska industrier och lokala räddningstjänster i dag har mycket god säkerhet och rutiner för att hantera fredsmässiga händelser, säger Kristoffer Metzkes.