Delar blir till en helhet

På måndag kastar större delen av marinen loss för elva dygns övning på syd- och västkusten. Temat för övningen är sjöfartsskydd, vilket i den här övningen innebär att hålla de viktiga hamnarna i Göteborgsområdet öppna för svensk import och export. Över 90 procent av vår handel går med fartyg och utan den skulle mycket av landets industrier inte fungera.

Magnus Jönsson är chef för ytfartygsstyrkan under Swenex 2015.
Magnus Jönsson är chef för ytfartygsstyrkan under Swenex 2015. Foto: Håkan Jönsson/Försvarsmakten

Efter några dygns inledande vapenövningar i Hanöbukten går fartygsstyrkan mot Västkusten och Göteborgsområdet. Scenariot som spelas upp är att det är oroligt i norra Europa och svensk import störs av en annan nations örlogsfartyg. Marinen har därför fått i uppgift att säkra, framför allt, oljeimporten till svenska hamnar. Samspelet mellan sjöstridskrafter och amfibieförband är därför en viktig del av övningen.

Örlogsfartyg med olika förmågor

Chef för ytfartygsstyrkan är Magnus Jönsson som till vardags är chef för Tredje sjöstridsflottiljen.

- Det är utmanande men även mycket utvecklande att vara med och leda förband i en övning där innehållet är okänt och man tvingas agera på ibland bristfälligt underlag. Så kommer det att vara i verkligheten. I ledningsuppgiften ingår även att samverka med civila aktörer, exempelvis Kustbevakningen. De sjögående stabens sammansättning speglar alla dessa förmågor

I sjöstyrkan som Magnus Jönsson är chef över ingår minröjningsfartyg, stödfartyg och korvetter. Alla har sin roll och uppgift att fylla i styrkan. Minröjningsfartygens uppgift är främst att se till att de farleder och hamnar vi behöver använda, är fria från minor. Eventuella minor upptäcks av sonar och identifieras och oskadliggörs av obemannade undervattensfarkoster. I trånga områden och i hamnar används ofta röjdykare. De fem korvetterna i styrkan kan strida i tre dimensioner, ubåtsjakt under ytan, mot andra fartyg på ytan och försvara sig mot lufthot. Stödfartygens uppgift är att förse de övriga fartygen med bränsle, reservdelar och tekniskt stöd. Bränsle kan föras över till sjöss vilket kommer att göras flera gånger under Swenex. Utöver fartyg återfinns helikoptrar i styrkan. Dessa är dels baserade ombord, men även i land.

Amfibie skyddar skärgården

Att genomföra sjöfartsskyddsoperation är en komplex uppgift där marinens alla ingående förband fyller en viktig pusselbit. Amfibieförband kan till exempel ta och försvara viktig terräng för att säkra ett område eller en farled. Att ha säkrat ett område möjliggör rörlighet för egna förband till exempel minröjningsfartygen som ostört kan oskadliggöra minor för att hålla viktiga leder farbara. Underrättelseoperationer har också en avgörande betydelse för sjöfartsskydd och är en uppgift som amfibieförband har att lösa. Underrättelser om säkerhetshotande verksamhet inhämtas dessutom av Säkerhetskompani sjö vilket gör att upptäckta hot tidigt kan förhindras med marinens ingående förband.

– Sjöfarten har stor vikt för vårt samhälle och marinen måste ha förmågan att bidra till att säkerställa en fungerande sjöfart. Framgångsfaktorer för att kunna skapa förmåga är övning och samordning även med civila aktörer, exempelvis kustbevakning och andra maritima intressenter. Vårt förband är mycket väl anpassat för att vara en del i detta, oavsett var på konfliktskalan vi befinner oss, avslutar chefen för Amfibieregementet, överste Peder Ohlsson