Våra uppgifter

FMTIS viktigaste uppgift är att säkerställa Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda – dygnet runt, året om. Våra uppgifter är många och varierande.

Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften – i Sverige och utomlands.

Exempel på funktioner och tjänster som FMTIS ansvarar för är Försvarsmaktens telenät (FTN), Försvarsmaktens satellitkommunikationer (Satcom), sensorer och radarsystem,  men också alla IT-system som behövs för att alla anställda ska kunna utföra sitt arbete både vid skrivbordet och i terrängen.

Förbandet ansvarar för hela kedjan, från anläggningar och transmissions- och bärarnät till servrar, datorer och applikationer.

Det här gör FMTIS:

Driftleder och prioriterar

 • Vi inriktar, planerar och samordnar arbetet med Försvarsmaktens tekniska ledningssystem så att samtliga stridskrafter kan utföra sina uppgifter – dygnet runt, året om – i Sverige och utomlands.
 • Exempel på system är Försvarsmaktens telenät, Försvarsmaktens satellitkommunikationer, taktiska datalänkar och en stor mängd IT-system.
 • Vi säkerställer systemens funktionalitet och gör de prioriteringar som krävs för att upprätthålla Försvarsmaktens kommunikationsförmåga.

Övervakar och skyddar

 • Vi planerar, designar och övervakar nätverken för de taktiska datalänkar som är ett krypterat system som behövs för att leda och kommunicera i operationer över och under vatten, i luften och på land.
 • Genom våra driftcentraler övervakar vi och ser status för samtliga IT-och telekommunikationssystem men också brandväggen mot omvärlden så att inget otillbörligt släpps igenom.
 • Vi bemannar också Försvarsmaktens larmcentral som övervakar olika typer av anläggningar.
 • IT-försvarsförbandet, ITF, skyddar Försvarsmaktens IT-infrastruktur mot angrepp och hanterar de IT-säkerhetsincidenter som inträffar.

Förvaltar

 • Vi förvaltar en stor del av Försvarsmaktens IT-system för informationshantering för att systemen ska hålla över hela livscykeln. Förbättringar, ändringar och användarstöd är delar i förvaltningen liksom att göra nödvändiga uppdateringar för att systemen ska hålla över hela livscykeln.
 • Vi administrerar även så kallad masterdata som våra system använder sig av.

Sköter driften, stödjer och underhåller

 • Vi ser till att de tekniska ledningssystemen är tillgängliga för användarna och genomför också det förebyggande underhåll som krävs.
 • Vi ansvarar för Försvarsmaktens telefoni och bemannar Försvarsmaktens svarsställe.
 • Vi stödjer Högkvarteret med operativ lägesinformation samt sambandscentraltjänst och signalskyddstjänst.
 • Vi stödjer Försvarsmakten med skyddade utrymmen som behövs för att skydda känslig, dyrbar och hemlig materiel.

Felsöker och avhjälper fel

 • Vi sköter Försvarsmaktens interna Servicedesk som tar emot alla felanmälningar och ger användarstöd.
 • Om något inträffar i systemen eller fel uppstår på den tekniska utrustningen, tar vi omhand och åtgärdar felet antingen via fjärrhjälp eller på plats med egen personal.
FMTIS
Fakta FMTIS
 • Förkortning: FMTIS
 • Ort: Örebro
 • Personal: 1 750
Så har vi räknat