Anläggningsenheten

Anläggningsenheten tillgodoser Försvarsmaktens behov av skyddade utrymmen och krigsanläggningar, där man exempelvis förvarar känslig, dyrbar eller hemlig materiel.

Anläggning under jord.
Anläggning under jord.
Foto: Conny Runeke/Försvarsmakten

Anläggningsenheten är en försvarsmaktsgemensam resurs och ger därför stöd till såväl armé-, marin-, flyg-, lednings- som logistikförband i Sverige och utomlands.

Behoven tillgodoses genom nybyggnad och anpassningar av krigsanläggningar inför framtida krav på skydd. En anläggning ska skyddas mot allt från sabotage till kärnvapenangrepp. Anskaffning, vidmakthållande och avveckling av anläggningar ingår i enhetens uppgifter liksom utveckling av teknik för skydd av krigsanläggningar.

Anläggningsenheten lämnar även stöd vid internationella insatser där behovet av skydd i många fall är en förutsättning för att verksamhet ska kunna bedrivas.

Enheten arbetar nära Fortifikationsverket (FortV), Försvarets materielverk (FMV) och Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) i många frågor.

Officerare med lång erfarenhet

På enheten arbetar till största delen fortifikationsofficerare med lång erfarenhet. De arbetar inom vitt skilda verksamhetsområden till exempel krigsplanläggning, underlagsframtagande för hur anläggningar ska utformas för sensorer, flyg- och marinbaser, ledning och samband för att ge tillräckligt skydd.

Enheten funktionsleds direkt av Högkvarteret.

FMTIS
Fakta FMTIS
  • Förkortning: FMTIS
  • Ort: Örebro
  • Personal: 1 750
Så har vi räknat