Anläggningsenheten

Vid anläggningsenheten arbetar fortifikationsofficerare inom vitt skilda verksamhetsområden till exempel krigsplanläggning, underlagsframtagande för hur anläggningar ska utformas för sensorer, flyg- och marinbaser, ledning och samband. Enheten har även internationell verksamhet.

Anläggning under jord.
Foto: Conny Runeke/Försvarsmakten

Anläggningsenheten är en försvarsmaktsgemensam resurs som tillgodoser Försvarsmaktens behov av skyddade utrymmen. Känslig, dyrbar och hemlig materiel behöver utrymmen som erbjuder skydd mot såväl vapenverkan som inbrott.

Stöd lämnas därför till både armé-, marin-, flyg-, lednings- och logistikförband. Behoven tillgodoses genom nybyggnad och anpassningar av äldre anläggningar för framtida krav på skydd.

Anläggningsenheten lämnar även stöd vid internationella insatser där behovet av skydd i många fall är en förutsättning för att verksamhet ska kunna bedrivas. Enhetens personal är därför efterfrågad på de platser där svenska förband verkar utomlands.

Anläggningsenheten finns representerad över hela landet och har personal från Boden i norr till Revinge i söder. Från Göteborg i väster till Muskö i öster och ett antal orter däremellan.

Officerare med lång erfarenhet

Personalen utgörs huvudsakligen av officerare som efter minst 10 års tjänstgöring i allmänmilitära befattningar inom Försvarsmakten genomgått en ettårig kurs i fortifikation.

Verksamheten innebär att personalen har ett brett tekniskt intresse och kunnande som sträcker sig över i princip alla Försvarsmaktens tekniska områden. Att utbilda sig till fortifikationsofficer är därför ett intressant alternativ för officerare som vill vidareutvecklas inom Försvarsmakten.

FMTIS
Fakta FMTIS
  • Förkortning: FMTIS
  • Ort: Örebro
  • Yrkesofficerare: 143
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 2
  • Civilanställda: 1223
  • Reservofficerare: 27